Benieuwd welke kennis beschikbaar is en welke bronnen uw gemeente kan raadplegen om te werken aan de doelen binnen het GALA en Sportakkoord II? Op deze pagina is alle beschikbare kennis en zijn bronnen binnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de landelijke kennisinstituten verzameld.

Doelen binnen het GALA 

Binnen het GALA zijn  gemeenschappelijke doelen opgesteld om te werken aan gezond en actief leven, onderschreven door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en en zorgverzekeraars. Hieronder vindt u alle doelen en de daarbij beschikbare kennis en informatiebronnen die u kunt raadplegen om aan deze doelen te werken.

Gemeenten ontwikkelen een lokale aanpak voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden om kwetsbare groepen te bereiken. Dit begint al bij de eerste duizend dagen van een kind, want die zijn in grote mate bepalend voor de gezondheid op latere leeftijd. Daarom is een kansrijke start voor elk kind onbetwist een noodzakelijke voorwaarde voor een gezond leven.

 

Gezondheidsachterstanden

 

Kansrijke Start

Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar  elkaar in de wijken, buurten en dorpen. Maar ook over het autonoom kunnen leiden van het leven met eigen regie en een netwerk vanuit die basis. Gemeenten faciliteren een sterke lokale sociale basis  met een sterke sociale samenhang en laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving.

Versterken sociale basis

Mantelzorg

Eén tegen Eenzaamheid

Welzijn op recept

De recente cijfers over roken, overgewicht, alcoholgebruik, bewegen en mentale gezondheid onder volwassenen en kinderen onderstrepen de urgentie om blijvend in te zeten op de doelen van het Nationaal Preventieakkoord en het bevorderen van een integrale aanpak van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Met de afspraken in het GALA kan nadere uitvoering worden gegeven aan enkele specifieke onderwerpen uit het preventieakkoord en sportakkoord II.
 

Aanpak overgewicht en obesitas

OKO - Opgroeien in een kansrijke omgeving

Vroegsignalering alcoholproblematiek

Roken en Drugs

Sport & Bewegen

Seksuele Gezondheid

Artikel 5a van de Wpg Wet publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid ) geeft gemeenten opdracht om zorg te dragen voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg. Door de vergrijzing wordt het steeds belangrijker hoe hier invulling aan gegeven wordt. Vitaal ouder worden gaat over lichamelijke vitaliteit, waar voldoende bewegen en goede voeding aan bijdragen. Maar ook over vitaal blijven op sociaal  en mentaal gebied, met een sociaal netwerk waar je deel van uitmaakt en door activiteiten te ondernemen waardoor je je zinvol voelt. Het gaat erom dat mensen, samen met hun naasten, in regie blijven over hun eigen leven.

Voor een domeinoverstijgende inzet is samenwerking nodig. Zowel lokaal als regionaal. En niet alleen binnen het gemeentelijk domein en het zorgdomein (zoals huisarts, wijkverpleegkundige) op lokaal niveau, maar ook tussen gemeenten en met het zorgdomein op regionaal niveau (zoals zorgverzekeraars). Daarnaast is voor een landelijk dekkend aanbod voor de ketenaanpakken van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau afspraken maken, die op lokaal niveau tot uitvoering komen.

Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventieinfrastructuur:


V

  Vijf ketenaanpakken

  In het GALA zijn afspraken gemaakt om - uiteindelijk - te komen tot een landelijk dekkend aanbod van vijf ketenaanpakken. Hierover dienen gemeenten en zorgverzekeraars op regionaal niveau afspraken te maken, die op lokaal niveau tot uitvoering komen. Hieronder vindt u deze vijf ketenaanpakken en doorververwijzingen naar meer informatie. Er wordt gewerkt aan handreikingen voor de verschillende ketenaanpakken. Indien beschikbaar zijn deze opgenomen.

  Doelen binnen het Sportakkoord II 

  De zes doelen van het Sportakkoord II - Sport versterkt zijn:

  • Inclusie en diversiteit in de sport vergroten
  • Sociale veilige sport creëren
  • Vitale aanbieders: vergroten van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van het sportaanbod
  • Vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen oor ieder kind en iedere jongere
  • Ruimte voor sport en bewegen: een toekomstbestendige sportinfrastructuur
  • Maatschappelijke waarde van topsport optimaliseren

  Hieronder staan twee onderdelen uit de brede SPUK om aan de doelstellingen van Sportakkoord II te werken.