Wilt u op lokaal niveau overgewicht aanpakken? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten en welk gedrag u wilt aanpakken. 

 

Doelen bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee kunt u bepalen waarop u zich wilt richten. Zo’n analyse geeft u namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek. Ook ziet u waar een aanpak het hardst nodig is.

 • Inwoners en lokale organisaties betrekken: bepaal samen met betrokkenen uw doelstellingen. Inventariseer wat hun bijdrage kan zijn aan de beleidsdoelstellingen. 
 • Haalbaarheid en meetbaarheid: zorg dat de doelen die in een bepaalde beleidsperiode wilt realiseren haalbaar en meetbaar zijn.
 • Lange termijn en korte termijn: bepaal doelstellingen die op korte termijn haalbaar zijn en die bijdragen aan uw doelstellingen op lange termijn. Maak de doelen op korte termijn haalbaar en meetbaar. 
 • Meet regelmatig: bepaal of u de (korte-termijn)doelstellingen behaalt, evalueer het proces en trek hier lessen uit voor het vervolg

Lees meer tips over het stellen van doelen.

 

Voorbeelden van doelen per doelgroep

 • Eind 2021 stimuleert 80% van de ouders met een peuter met overgewicht gezonde voeding bij hun kind. 
 • Eind 2021 stimuleert 70% van de ouders van jonge kinderen gevarieerd bewegen en bewegen ter bevordering van de motorische vaardigheden bij hun kinderen
 • Het percentage kinderen (4-12 jaar) dat per dag twee keer water drinkt stijgt met 5% van 2018 tot 2022
 • In 2021 is er een toename van 3% ten opzichte van 2018 van het aantal kinderen (2- 12 jaar) dat dagelijks ontbijt
 • In 2021 is het percentage kinderen (4-12 jaar) dat twee keer per dag fruit eet gestegen met 5% ten opzichte van 2015
 • Het percentage kinderen (4-12 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn is eind 2021 toegenomen met 5%
 • Eind 2023 krijgen alle kinderen in het primair onderwijs dagelijks iets gezonds mee naar school om in de pauze en tijdens de overblijf te eten en drinken
 • Eind 2022 heeft 50% van de basisscholen een schoolplein dat beweging stimuleert
 • Eind 2022 komt 90% van de leerlingen minimaal drie keer per week te voet of met de fiets naar het primair onderwijs 
 • Eind 2022 speelt 90% van de kinderen elke dag buiten in de buurt
 • Het percentage kinderen op de basisschool met overgewicht of obesitas is in 2023 gedaald van 15% naar 10%
 • Eind 2021 neemt 70% van de scholieren ten minste eens per week deel aan het extra aanbod van naschoolse sportactiviteiten
 • Eind 2025 hebben alle voortgezet onderwijs en MBO scholen een gezond aanbod in hun kantines. Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt hierbij
 • Eind 2023 heeft 50% van de sportkantines een gezond aanbod
 • Eind 2025 heeft 50% van de mbo-scholen het themacertificaat Voeding en het themacertificaat Sport en bewegen binnen de Gezonde School behaald
 • 55% van de scholieren voldoet in 2020 aan de beweegrichtlijn
 • Eind 2022 komt 90% van de leerlingen minimaal drie keer per week te voet of met de fiets naar school 
 • Het percentage 12 t/m 18 jarigen met overgewicht in de wijk neemt af tot 6% in 2022
 • Het percentage volwassenen met overgewicht is eind 2022 gedaald met 10% ten opzichte van begin 2017
 • Eind 2021 krijgt ten minste 90% van de zwangere vrouwen in wijk X voorlichting over gezond gewicht, gezonde voeding en beweging tijdens de zwangerschap
 • 70% van de volwassenen met diabetes of overgewicht is in 2021 op de hoogte van de mogelijkheden om georganiseerd te bewegen in wijk X
 • De gemeente heeft eind 2021 alle woonzorgcentra geïnformeerd over de mogelijkheden van bewegen voor 75-plussers
 • Eind 2021 volgt 50% van de deelnemers aan de stoppen-met-roken-cursussen extra lessen over een gezonde leefstijl met aandacht voor gewicht, voeding en beweging
 • Eind 2022 is het aantal mensen met overgewicht in aandachtswijk X gedaald met 10% ten opzicht van begin 2018
 • In aandachtswijk X zijn eind 2021 de knelpunten in het netwerk van fiets- en wandelroutes van en naar voorzieningen opgelost

 

Voorbeelden doelstellingen intermediairs

 • Eind 2021 werkt 80% van de kinderopvangorganisaties met de aanpak Gezonde Kinderopvang
 • Met ingang van 2021 worden subsidies voor kinderdagverblijven alleen nog verstrekt onder voorwaarde van een gedegen voedings- en beweegbeleid
 • Eind 2023 heeft 50% van de basisscholen een gezondheidsbeleid met aandacht voor voeding en beweging. Bekijk een voorbeeldbeleid voor voeding
 • Eind 2025 heeft 50% van de basisscholen het themacertificaat Voeding en het themacertificaat Sport en bewegen binnen de Gezonde School  behaald
 • Eind 2025 hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen een gezonde schoolkantine. Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt hierbij
 • Eind 2022 heeft 80% van de basisscholen een uitdagende buitenspeelruimte
 • Eind 2022 zijn alle basisscholen en buurtpleinen op een veilige manier met elkaar verbonden
 • De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst  ondersteunt in 2021en 2022 de basisscholen bij het maken van het voedingsbeleid en de implementatie ervan
 • JGZJeugdgezondheidszorg-professionals geven tijdens gesprekken met ouders van kinderen met (dreigend) overgewicht met behulp van de map ‘Praten over gewicht’ inzicht en handvatten om met gezonde(re) gewoontes aan de slag te gaan 
 • In 2021 worden alle kinderen (tussen de 2 en 18 jaar) in de wijk met overgewicht of obesitas gesignaleerd
 • In 2021 zijn er heldere, werkbare afspraken met alle partijen die kinderen met overgewicht en obesitas signaleren over doorverwijzing en rolverdeling van deze kinderen. Deze afspraken zijn bij alle relevante partijen bekend en geaccepteerd
 • De zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) in wijk X hebben eind 2021 concrete werkafspraken om bewoners met overgewicht door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod en/of sport- en beweegaanbod
 • Eind 2021 zijn in 50% van de wijken netwerken van lokale partners over overgewichtpreventie ontstaan, waarin het kind met overgewicht/obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen wordt naar geschikte (zorg)programma’s
 • Eind 2021 vervult 30% van de lokale sportverenigingen een maatschappelijk rol
 • Eind 2021 heeft 20% van de lokale sportverenigingen een sport- en beweegaanbod voor mensen met overgewicht en/of een chronische aandoening