Lokale doelen zijn haal- en evalueerbaar als ze ‘SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…’ (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd zijn. Hieronder treft u voorbeelden aan van concrete doelen voor specifieke doelgroepen. De percentages zijn afhankelijk van uw ambities.

Tips voor het formuleren van doelen

 • Houd rekening met de haalbaarheid van doelen die u in een bepaalde beleidsperiode wilt realiseren en zorg dat de doelen meetbaar zijn.
 • Formuleer tussendoelstellingen die bijdragen aan de lange termijndoelstellingen en op korte termijn haalbaar en meetbaar zijn.

Bekijk meer tips voor het stellen van doelen.

Voorbeelden doelstellingen doelgroepen

 • Eind 2020 herkent 70% van de jonge ouders overgewicht bij hun peuter. De map ‘Praten over gewicht’ van het Voedingscentrum (inclusief Gewichtsverloopkaart) voor de JGZJeugdgezondheidszorg helpt hierbij.
 • Eind 2020 werkt 80% van de kinderopvangorganisaties met de aanpak Gezonde Kinderopvang.
 • Het percentage kinderen (4-12 jaar) dat per dag twee keer water drinkt stijgt met 5% van 2018 tot 2022.
 • In 2020 is er een toename van 3% ten opzichte van 2018 van het aantal kinderen (2- 12 jaar) dat dagelijks ontbijt.
 • In 2020 is het percentage kinderen (4-12 jaar) dat twee keer per dag fruit eet gestegen met 5% ten opzichte van 2014.
 • Het percentage kinderen (4-12 jaar) dat voldoet aan de beweegrichtlijn is eind 2020 toegenomen met 5%.
 • Eind 2022 krijgen alle kinderen in het primair onderwijs dagelijks iets gezonds mee naar school om in de pauze en tijdens de overblijf te eten en drinken. Het themacertificaat Voeding van Gezonde School helpt hierbij.
 • Eind 2021 heeft 50% van de basisscholen een schoolplein dat beweging stimuleert.
 • Het percentage kinderen op de basisschool met overgewicht of obesitas is in 2022 gedaald van 15% naar 10%.
 • Eind 2020 neemt 70% van de scholieren ten minste eens per week deel aan het extra aanbod van naschoolse sportactiviteiten.
 • Eind 2025 hebben alle voortgezet onderwijs en MBO scholen een gezond aanbod in hun kantines. Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt hierbij.
 • Eind 2023 heeft 50% van de sportkantines een gezond aanbod.
 • Eind 2025 heeft 50% van de mbo-scholen het themacertificaat Voeding en het themacertificaat Sport en bewegen binnen de Gezonde School behaald.
 • 55% van de scholieren voldoet in 2020 aan de beweegrichtlijn.
 • Het percentage scholieren op het vmboVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met overgewicht of obesitas is in 2022 gedaald van 14% naar 8%.
 • Het percentage 12 t/m 18 jarigen met overgewicht in de wijk neemt af van 10% in 2017 tot 6% in 2022.
 • 70% van de volwassenen met diabetes of overgewicht is in 2020 op de hoogte van de mogelijkheden om georganiseerd te bewegen in wijk X.
 • De gemeente heeft eind 2019 alle woonzorgcentra geïnformeerd over de mogelijkheden van bewegen voor 75-plussers.
 • Het percentage volwassenen met overgewicht is eind 2021 gedaald met 10% ten opzichte van begin 2017.
 • Eind 2020 krijgt ten minste 90% van de zwangere vrouwen in wijk X voorlichting over gezond gewicht, gezonde voeding en beweging tijdens de zwangerschap.
 • Eind 2021 is het aantal mensen met overgewicht in aandachtswijk X gedaald met 10% ten opzicht van begin 2017.
 • In aandachtswijk X zijn eind 2020 de knelpunten in het netwerk van fiets- en wandelroutes van en naar voorzieningen opgelost.

Wist je dat één op de tien kinderen (0-17 jaar) in een huishouden leeft met onvoldoende geld voor kleding, vervoer en sociale activiteiten als sport en cultuur. Welke invloed kan sport hebben op hun leven? En wat kan de gemeente hierin betekenen? Lees hierover in de factsheet Jeugd-Armoede-Sport.

Eind 2019 volgt 50% van de deelnemers aan de stoppen-met-roken-cursussen extra lessen over een gezonde leefstijl met aandacht voor gewicht, voeding en beweging.

Voorbeelden doelstellingen intermediairs

 • Eind 2025 heeft 50% van de basisscholen het themacertificaat Voeding en het themacertificaat Sport en bewegen binnen de Gezonde School behaald.
 • Met ingang van 2020 worden subsidies voor kinderdagverblijven alleen nog verstrekt onder voorwaarde van een gedegen voedings- en beweegbeleid.
 • In 2020 heeft 50% van de kinderdagverblijven structurele aandacht voor gezonde leefstijl, in het bijzonder voeding en beweging, in het dagelijks werk en beleid. De site gezondekinderopvang.nl en de scholing Een Gezonde Start helpen hierbij.
 • Eind 2023 heeft 50% van de basisscholen een gezondheidsbeleid met aandacht voor voeding en beweging. Kijk hier voor een voorbeeldbeleid voor voeding.
 • Eind 2025 hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen een gezonde schoolkantine. Het programma De Gezonde Schoolkantine helpt hierbij.
 • Eind 2022 heeft 80% van de basisscholen een uitdagende buitenspeelruimte.
 • Eind 2022 zijn alle basisscholen en buurtpleinen op een veilige manier met elkaar verbonden.
 • De GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst ondersteunt in 2020 en 2021 de basisscholen bij het maken van het voedingsbeleid en de implementatie ervan. Kijk het voorbeeldbeleid voor voeding.
 • Met ingang van 2020  wordt de sociale kaart iedere twee jaar voor groot onderhoud bijgewerkt, ieder jaar worden de lopende zaken verwerkt.
 • In 2020 worden alle kinderen (tussen de 2 en 12 jaar) in de wijk met overgewicht of obesitas gesignaleerd.
 • In 2020 zijn er heldere, werkbare afspraken met alle partijen die kinderen met overgewicht en obesitas signaleren over doorverwijzing en rolverdeling van deze kinderen. Deze afspraken zijn bij alle relevante partijen bekend en geaccepteerd.
 • De zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten) in wijk X hebben eind 2020 concrete werkafspraken om bewoners met overgewicht door te verwijzen naar lokaal preventieaanbod en/of sport- en beweegaanbod.
 • Eind 2020 zijn in 50% van de wijken netwerken van lokale partners over overgewichtpreventie ontstaan, waarin het kind met overgewicht/obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen wordt naar geschikte (zorg)programma’s.
 • Eind 2020 vervult 30% van de lokale sportverenigingen een maatschappelijk rol.
 • Eind 2020 heeft 20% van de lokale sportverenigingen een sport- en beweegaanbod voor mensen met overgewicht en/of een chronische aandoening.

Voorbeeld: De BeweegKuur bij Formupgrade, Arnhem

De BeweegKuur was gericht op inwoners van de Arnhemse ‘krachtwijk’ Malburgen die door hun gewicht gezondheidsrisico’s liepen. Het doel was om tweehonderd mensen in zes maanden tot maximaal twaalf maanden aan het sporten te krijgen en hun gezondheidsrisico’s te verlagen. Na verwijzingen door de huisarts en via een oproep in de krant werden dat er vierhonderd, aanzienlijk meer dan vooraf gepland. Lees meer over de Beweegkuur in Arnhem.