Om samenwerking in de zorg voor de jeugd mogelijk te maken, kunnen gemeenten een regierol op zich nemen om partijen met elkaar in contact te brengen. Bij partners waar sprake is van (deel)financiering door de gemeente, ligt die rol voor hand. Bij partners waar dat niet het geval is, zal de gemeente een stimulerende, faciliterende en verleidende rol moeten spelen om partijen om de tafel te krijgen.

De JGZJeugdgezondheidszorg als verbindingsinstrument

De JGZ Jeugdgezondheidszorg heeft contacten met het onderwijs, speelt een rol in het voorkomen van schoolverzuim en kan samenwerken met huisartsen. Zo kan de JGZ voor een gemeente een instrument zijn om lastig te bereiken partners in het sociale domein te bereiken en te verbinden.

Figuur: JGZ in het sociaal domein (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)


De JGZ staat aan de basis van zorg in een gemeente en heeft een belangrijke signalerende functie:

  • De JGZ signaleert doelgroepen die geselecteerd kunnen worden voor specifieke inzet, bijvoorbeeld kinderen die gebaat zijn bij voorschoolse educatie.
  • De JGZ signaleert individuele problemen, bijvoorbeeld een ouder met opvoedingsproblemen.

Huisarts, jeugdarts en lokaal team kunnen maatwerkvoorzieningen inzetten. Na afloop van deze inzet kan de JGZ een rol spelen in het normaliseren en monitoren van de situatie.

Tip: laat partijen kennismaken met elkaar

Gemeenten hebben te maken met de Jeugdwet, maar zijdelings ook met de Wet passend onderwijs en de Zorgverzekeringswet. Dat vraagt om een soepele samenwerking tussen beleidsmakers, huisartsen, jeugdartsen en -verpleegkundigen, onderwijsinstellingen en medewerkers van lokale teams. Een informele bijeenkomst (met eventueel een inhoudelijke presentatie) is een manier om alle partijen snel met elkaar te laten kennismaken. Dat vergroot het inzicht in elkaars rol en zorgt ervoor dat personen elkaar beter weten te vinden.

Samenwerking tussen lokale teams en huisartsen

Eén van de lastigste opgaven voor gemeenten is een samenwerking tot stand te brengen tussen lokale teams en huisartsen. Over het algemeen zijn huisartsen minder goed thuis in het lokale zorgnetwerk. Daarnaast kunnen zij vanwege het beroepsgeheim geen informatie uitwisselen en is het bespreken van medische zaken soms lastig met niet-medici. De plaatsing van een jeugdarts in een lokaal team kan daarvoor een oplossing bieden. Met toestemming van ouders/kind kan de huisarts medische problematiek bespreken met de jeugdarts, die dankzij de brede sociaal-medische expertise vervolgens (ook met toestemming) de vertaalslag kan maken naar het lokale team en zorgnetwerk. 

Als jeugdartsen een kind willen doorverwijzen, kunnen zij met de huisarts overleggen omdat het kind als patiënt al bekend is bij de huisarts. Andersom kunnen jeugdartsen ook een vraagbaak zijn voor huisartsen voor bijvoorbeeld gedragsproblemen. Als huisartsen naar de JGZ Jeugdgezondheidszorg verwijzen in plaats van rechtstreeks naar jeugdhulp, scheelt dat de gemeente kosten en geeft het kinderen en ouders meer rust. 

Voorbeeld: Consultatie en Adviesteam

Voorbeeld: Consultatie en Adviesteam Gooi en Vechtstreek

In het kader van de Jeugdwet hebben de gemeenten Gooi en Vechtstreek het Consultatie en Adviesteam (CenA-team) opgericht. Dit team bestaat uit twee jeugdartsen, een GZ-psycholoog en een orthopedagoog, die huisartsen uit de regio en consulenten van gemeenten ondersteunen bij vragen over jeugd binnen de GGZ Geestelijke gezondheidszorg. Doel van deze samenwerking is om snel passende ondersteuning voor jongeren te vinden en escalatie te voorkomen. Het CenA-team is redelijk uniek in Nederland en biedt een oplossing voor het ondersteunen van huisartsen. Op dit moment is bij de VU Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam een onderzoek afgerond naar het CenA-team, gefinancierd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Passend onderwijs en de Jeugdwet

Kinderen waarbij sprake is van een onderwijsprobleem krijgen hulp vanuit het passend onderwijs. De uitvoering daarvan ligt bij de schoolbesturen: zij stellen gezamenlijk een plan op waarin zij beschrijven hoe zij ervoor zorgen dat er geen kinderen buiten de boot vallen. Is er sprake van omgevingsproblemen waardoor het volgen van onderwijs in de knel komt (bijvoorbeeld een gedragsstoornis of gezinsproblemen)? Dan komt hulp vanuit de Jeugdwet. De grens tussen onderwijs en omgevingsproblemen is niet altijd duidelijk.

Adviseren voor beleid

Adviseren voor beleid is een van de taken uit het Basispakket JGZJeugdgezondheidszorg. Hiermee wordt bedoeld dat de JGZ Jeugdgezondheidszorg de gemeente of partners in de wijk kan adviseren ten behoeve van het nemen van collectieve maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op wensen en behoeften van de gemeente of andere samenwerkingspartners, zoals scholen. De rol die de JGZ daarin heeft, wordt gezien als een aanvulling op de rol die de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst heeft ten aanzien van epidemiologisch onderzoek en beleidsadvisering.

Meer informatie

Dossier Preventief Jeugdbeleid (Nederlands Jeugd Instituut)