Hieronder vindt u voorbeelden uit de praktijk over samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.

Online magazine Als ik later groot ben

Online magazine Als ik later groot ben

In 2017 verscheen een eerste boekje met voorbeelden en werkende factoren voor jeugdpreventie. In deze nieuwe publicatie Als ik later groot ben (november 2018) vindt u 7 nieuwe succesvolle voorbeelden uit de praktijk. 

Ziekenhuis CJG-er als verbinder

Ziekenhuis CJG Centra voor Jeugd en Gezin www.opvoeden.nl -er als verbinder

Kinderartsen zien in hun werk regelmatig kinderen met klachten waarbij (psycho)sociale factoren ook een rol spelen. Aanleiding voor twee kinderartsen van het Amphia ziekenhuis in Breda, het CJG en de jeugdgezondheidszorg in Breda om intensief en integraal te gaan samenwerken. Twee jeugdverpleegkundigen fungeren als verbindingsprofessional (ziekenhuis CJG-er) tussen kindergeneeskunde en het sociaal domein. Lees meer over deze integrale samenwerking.

Online magazine Van nul tot later als ik groot ben

Online magazine Van nul tot later als ik groot ben

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 15 wethouders Jeugd onderzoeken samen aan de hand van praktijkverhalen wat werkt in een koplopersnetwerk jeugdpreventie. In het online magazine Van nul tot later als ik groot ben vindt u 15 inspirerende praktijkverhalen van gemeenten en 14 succesfactoren die kunnen helpen bij preventie.

THINK op school

THINK op school

In Zwolle brengt ‘THINK op school’ het preventie-aanbod van maatschappelijke organisaties én scholen die in al dit aanbod de weg kwijtraken bij elkaar. In de eerste klas krijgen leerlingen elke week 1 uur THINK, ‘leren nadenken’. De mentor geeft de les samen met gastdocenten van verschillende maatschappelijke organisaties. Wat de jongeren leren bepalen ze deels zelf. Marieke Snel, projectleider en initiatiefnemer van ‘THINK op school’ vertelt over THINK in het online magazine Van nul tot later als ik groot ben (pag 4).

Kids & Koffie op de kinderboerderij

Kids & Koffie op de kinderboerderij

In Sliedrecht wordt gezellig koffiedrinken en met elkaar praten ingezet voor het welzijn van ouders en hun kinderen. De setting is een kinderboerderij, omdat dit een laagdrempelige, vertrouwde omgeving is die bij dit initiatief past. Jackie Danel-Lanser, beleidsmedewerker bij de gemeente Sliedrecht vertelt over Kids & Koffie in het online magazine Van nul tot later als ik groot ben (pag 31).

Jij en je gezondheid

Jij en je gezondheid

De jeugdgezondheidszorg kan veel informatie opleveren over de volksgezondheid. Jij en je gezondheid is een methode voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die de ontwikkeling van jongeren in kaart brengt en zorgt voor vroegsignalering van risicogedrag en problemen zoals alcoholgebruik, pesten en depressie. JEJG is ontwikkeld door GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Amsterdam en is doorontwikkeld voor het primair onderwijs en 2- tot 4-jarigen. Meer informatie is te vinden op Jijenjegezondheidinfo.nl

Jeugdverpleegkundige in lokaal team

Jeugdverpleegkundige in lokaal team

In sommige gemeenten is de JGZJeugdgezondheidszorg onderdeel van een wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gemeente Lelystad, waar de jeugdverpleegkundige onderdeel uitmaakt van het Jeugd- en Gezinsteam. Dat zorgt voor een versterking van de onderlinge kennisdeling en samenwerking. Bovendien is de toegang tot de jeugdverpleegkundige laagdrempeliger. De jeugdverpleegkundige vervult binnen het team de rol van generalist. De jeugdverpleegkundige zorgt voor vraagverheldering, heeft grote kennis van de sociale kaart, kan normaliseren, heeft toegang tot dossiers en beschikt over medische kennis. De verpleegkundige vervult de rol van regisseur en treedt op als coach waar dat wenselijk is.

Consultatie- en adviesteam

Consultatie- en adviesteam jeugd-GGZ

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een consultatie- en adviesteam jeugd-GGZ Geestelijke gezondheidszorg, dat bestaat uit jeugdartsen en een klinisch psycholoog. Andere expertise (zoals een kinder- en jeugdpsychiater) zijn op aanvraag inzetbaar. Het team biedt consultatie aan verwijzers en adviseert jeugdigen met psychosociale problemen en hun ouders. Op deze manier levert het team sociaal-medische expertise aan ‘de voorkant’: door er vroeg bij te zijn, wordt voorkomen dat kinderen zware vormen van jeugdhulp nodig hebben.

Meer informatie

Het boekje 'Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten?' biedt ondersteuning bij lichtere opvoedvragen. Deze beeldverhalen helpen ouders in de wijk bij het vinden van hulp bij opvoedproblemen.