Voor de beschrijving van de zorg voor de jeugd gaan we hier uit van de Jeugdwet en voor een deel van de Wpg Wet publieke gezondheid , omdat de gemeente in deze beide wetten de verantwoordelijke uitvoerder is.

Wet publieke gezondheid: basispakket Jeugdgezondheidszorg

Sinds 1 januari 2015 werkt de JGZ Jeugdgezondheidszorg met een nieuw preventief gezondheidspakket dat alle kinderen in Nederland krijgen aangeboden. Specifieke programma’s en activiteiten voor individuele hulp of zorg komen niet in het nieuwe basispakket, maar worden in de nieuwe Jeugdwet aangemerkt als preventie. JGZ-professionals kunnen deze specifieke programma’s en activiteiten in overleg met de gemeente blijven uitvoeren. Het basispakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Systematisch volgen van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Beoordelen van de ontwikkeling in relatie tot de sociale, pedagogische en fysieke omgeving van de kinderen en jongeren en het gezin waarin ze opgroeien.
 • Tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen.
 • Geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding, individueel of in groepen, gericht op het versterken van de eigen kracht van ouders en jongeren. Er zijn onderwerpen zoals roken in huis, opvoedingsvragen en -problemen, overgewicht, kindermishandeling (waaronder vrouwelijke genitale verminking en shaken baby syndroom), internetgebruik en gameverslaving, etc.
 • Ontzorgen en normaliseren door het geven van voorlichting, advies en ondersteuning of door het voeren van enkele gesprekken om ouders en jongeren te ondersteunen en zo nodig gerust te stellen.
 • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en direct de juiste zorg of hulp inschakelen.
 • Samenwerken met professionals uit onderwijs, voorschoolse voorzieningen, jeugdhulp, verloskundigen, kraamzorg, huisartsen en andere curatieve zorgverleners, buurtteams en andere relevante partijen. Dit is zowel van belang voor het signaleren als voor het kunnen bieden van goede en snelle zorg en ondersteuning.
 • Adviseren van gemeenten en scholen over collectieve maatregelen/activiteiten op basis van de analyse van verkregen gegevens.
 • Uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma.

Jeugdwet: jeugdhulp

De Jeugdwet bevat de volgende definitie van jeugdhulp:

 1. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders;
 2. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
 3. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht.’

Jeugdwet: definitie van preventie

De Jeugdwet bevat de volgende definitie van preventie:

‘Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders bij opvoedingsproblemen.’ De memorie van toelichting bij de Jeugdwet stelt: ‘Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op het voorkomen en de vroege signalering van en vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.’

Financiering

Veel van de basisvoorzieningen worden niet door de gemeente gefinancierd maar zijn op andere wijze gefinancierd:

 • Op basis van andere wetgeving (bijvoorbeeld onderwijs).
 • Door zorgverzekeringen (onder andere huisarts en verloskundige).
 • Door middel van de vrije markt (zoals kinderopvang).

Andere basis- en preventieve voorzieningen, zoals de JGZ, jeugd- en jongerenwerk, opvoedondersteuning, peuterspeelzaalwerk, bibliotheken, sport en cultuur, worden wel (geheel of gedeeltelijk) door de gemeente gefinancierd.

Meer informatie: