Maatwerkvoorzieningen bestaan uit zwaardere vormen van jeugdzorg die alleen toegankelijk zijn na een verwijzing van een arts of toestemming van de gemeente. Huisartsen, jeugdartsen en specialisten kunnen rechtstreeks verwijzen.

Toegang via een huisarts

In de praktijk worden jongeren door de huisarts nog vaak doorverwezen naar de jeugd-GGZGeestelijke gezondheidszorg (mental health care) terwijl er ook lichtere vormen van hulp mogelijk zijn. Gemeenten hebben bovendien slecht zicht op deze doorverwijzingen. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk:

  • De samenwerking versterken tussen huisartsen en wijkteams, jeugdteams of andere lokale teams. Lokale teams hebben een goed overzicht van lichtere vormen van zorg in de wijk. Kijk ook eens bij samenwerken met huisartsenpraktijk
  • In sommige regio’s bestaan al afspraken en convenanten tussen huisartsen en de JGZJeugdgezondheidszorg over het (rechtstreeks) doorverwijzen naar medisch specialisten. Afspraken over doorverwijzingen naar de GGZ Geestelijke gezondheidszorg kunnen hieraan worden toegevoegd. De LHVLandelijke Huisartsen Vereniging (Landelijke Huisartsen Vereniging) en AJN Jeugdartsen Nederland hebben hiervoor een richtlijn gemaakt, de praktijkkaart huisarts & jeugdarts
  • Enkele gemeenten hebben goede ervaringen met praktijkondersteuners jeugd. Bijvoorbeeld in Leeuwarden en Dronten slagen deze praktijkondersteuners erin om jongeren te helpen zonder doorverwijzing naar de jeugd-GGZ.

Toegang via een jeugdarts

Een jeugdarts van de GGDGeestelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of JGZJeugdgezondheidszorg-organisatie kan zelfstandig doorverwijzen naar jeugdhulp. Een jeugdarts kan ook zelfstandig verwijzen naar tweedelijnszorg op medische gronden (zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt). In veel regio’s maken JGZ Jeugdgezondheidszorg en huisartsen hierover afspraken.

Toegang via de gemeente

In de meeste gemeenten is de toegang tot zorg geregeld via een sociaal wijkteam, jeugdteam of een ander lokaal team. Een apart jeugdteam heeft als voordeel dat er meer specifieke expertise is op het gebied van jeugd. Een wijkteam voor alle leeftijden kan goed integraal kijken en het hele gezin betrekken in de hulpverlening. In sommige gemeenten is de JGZJeugdgezondheidszorg onderdeel van de lokale teams, in andere gemeenten niet. In sommige gemeenten verwijzen teams voornamelijk door en geven ze beschikkingen af, in andere gemeenten treden ze ook handelend op.

Lees meer over handelende of verwijzende teams

Wel of geen beschikking?

Is er voor een maatwerkvoorziening toestemming van de gemeente nodig? Veel gemeenten leggen dit vast in een beschikking: een beslissing van (of namens) het college van B en W als uitvoerder van de Jeugdwet. Een beschikking geeft zorgaanbieders de zekerheid dat hun rekening betaald zal worden. Om die reden verstrekken veel gemeenten ook een pro-forma beschikking na een doorverwijzing door een arts. Veel gemeenten werken zonder beschikking om zichzelf en burgers rompslomp te besparen. Het komt ook voor dat gemeenten alleen een beschikking verstrekken op verzoek van burgers of als burgers het niet eens zijn met een besluit. Burgers hebben namelijk een beschikking nodig als ze bezwaar willen maken tegen het besluit van de gemeente.