In dit themadeel leest u welke mogelijkheden gemeenten hebben om samen met partnerorganisaties depressie te voorkomen. Naast concrete voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak komen de financiering en evaluatie van beleid en uitvoering aan bod.

Actueel

  • Depressiepreventie in publieke gezondheidszorg en sociaal domein (Trimbos, 2019). In het kader van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar bestaande activiteiten rondom depressiepreventie binnen publieke gezondheidszorg en sociaal domein.  Deze factsheet beschrijft de resultaten van deze inventarisatie naar bestaande activiteiten.
  • Depressieproblematiek gemeten in Nederland (Trimbos, 2019). Een van de belangrijke uitkomsten is dat depressiepreventie vraagt om een integrale aanpak.  In deze factsheet is te lezen wat verschillende databronnen zeggen over het vóórkomen van depressieproblematiek.
  •  Landelijk onderzoek naar depressiepreventie en mentale gezondheidsbevordering. Om inzicht te krijgen én te geven in manieren om depressies te voorkomen en mentale gezondheid te bevorderen, heeft het Trimbos-instituut een landelijke verkenning uitgevoerd en verwerkt in een factsheet. Deze bevat een overzicht van activiteiten die organisaties uitvoeren op het gebied van depressiepreventie en een reflectie hierop.
  • De interventie Psyfit is voor de 2e keer erkend als effectief. Psyfit is een online cursus waarmee een deelnemer zijn mentale conditie traint. Hiermee wordt de mentale gezondheid versterkt en kunnen psychische problemen voorkomen worden (juli 2019).

Werken aan depressiepreventie

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over depressie en houd rekening met het landelijk kader. Cijfers en feiten
Landelijk kader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Doelstellingen
Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken

Communiceren

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Contact

Factsheets

Dit themadeel is samengesteld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met verschillende partners (over de Handreiking Gezonde Gemeente).