U bent hier

Voorbeelden Wijkgezondheidsprofiel

Voorbeelden van ingevulde profielen

Voorbeeld: wijkprofiel Zuid-Limburg

Het gezondheidsbeleid wordt steeds meer op wijkniveau bepaald en uitgevoerd. Daarom maakt GGD Zuid-Limburg wijkprofielen voor alle 18 gemeenten. De cijfers in de profielen zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitors van de GGD, aangevuld met demografische gegevens van het CBS. Het wijkprofiel is weergegeven in een infographic, waarin de cijfers op wijkniveau vergeleken kunnen worden met de gemeentecijfers. Lees meer over de wijkprofielen in Zuid-Limburg

Brede samenwerking bij het opstellen wijkgezondheidsprofiel

Bij het opstellen van het wijkgezondheidsprofiel heeft de GGD Brabant-Zuidoost in de wijk Achtse Barrier in Eindhoven allereerst gezondheidsgegevens over de bewoners in de buurt verzameld via de monitoren van de GGD, CBS, Buurtmonitor gemeente Eindhoven en de HIS-registratiegegevens van de gezondheidscentra. Om ervaringen uit de wijk aan het wijkprofiel te kunnen toevoegen, zijn er in de buurt groepsdialogen gehouden met onder andere huisartsen, thuiszorg, welzijn, inwoners, fysiotherapeuten en apothekers. Professionals en bewoners waren eensgezind over het thema dat prioriteit moest krijgen in de wijk, namelijk sociale cohesie/eenzaamheid. In Achtse Barrier worden kwetsbare bewoners nu bijvoorbeeld uitgenodigd voor een high tea waarin organisaties aangeboden activiteiten rondom het thema presenteren. Meer informatie en voorbeelden in het e-boek Preventie en zorg verbinden in de praktijk. Marjolijn van Niekerk, GGD Brabant-Zuidoost

Startfoto gezond in Voorstad

In 2014 heeft GGD IJsselland drie wijkgezondheidsprofielen samengesteld in Deventer, waaronder één in de wijk Voorstad. Doel was een plan van aanpak, gedragen door zowel de bewoners als de professionals. Voor de startfoto is kwalitatief onderzoek gedaan via focusgroepen met bewoners en een netwerklunch en interviews met professionals. Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens gehaald uit monitoren en registraties van gemeente Deventer en GGD IJsselland. Een dialoog met de bewoners gaf antwoord op wat zij onder gezondheid verstaan, hoe zij die ervaren, welke verklaringen ze daarvoor hebben en welke acties ze zelf ondernemen. De startfoto vormt de basis voor het plan van aanpak van het programma Voorstad beweegt.

B-Slim, verzamelen van kwalitatieve gegevens

In B.Slim staat de input vanuit de wijk voorop. Wensen en behoeften van de doelgroep en de situatie in de wijk staan centraal. Als eerste stap wordt daarom een raadpleging van sleutelfiguren uit de wijk gehouden, oftewel het in gesprek gaan met intermediairs én ouders/wijkbewoners. De raadpleging bestaat uit 3 onderdelen:

  • Gesprekken met de wijkmanager, de Brede school coördinator en de opbouwwerker van het welzijnswerk geven een eerste beeld van de wijk. Deze intermediairs kennen de wijk, zowel de bewoners als de infrastructuur, goed.
  • Focusgroepgesprekken met de wijkbewoners om inhoudelijke input te krijgen voor de invulling van B.Slim. Dit levert meer inzicht in het probleem op (oorzaken en wat speelt er specifiek in de wijk) en wat er nodig is om dit gezamenlijk aan te gaan pakken (op basis van kansen, wensen/behoeften, goede ideeën en wat kan men hierin zelf bijdragen). Op basis van al deze input is een activiteitenplan op maat voor de wijk gemaakt.
  • Startbijeenkomst met de relevante intermediairs om de urgentie van het probleem met cijfers duidelijk te maken en commitment te krijgen dat gezamenlijke actie nodig is. Daarnaast geeft de wethouder op ludieke wijze het startsein voor het project om zo bekendheid te geven aan B.Slim.

Door de gesprekken is er een veel completer wijkprofiel ontstaan. In het wijkprofiel staan niet alleen de overgewicht cijfers, maar ook informatie over wat er al gebeurt in de wijk en waar kansen liggen voor B.Slim om bij aan te sluiten. Ook samenwerkingsverbanden, wat wensen en behoeften zijn inzichtelijk. Zo zijn we veel beter in staat om een effectief activiteitenplan op te stellen, namelijk een plan op maat voor de wijk. Josien Felix, Professional Publieke Gezondheid, GGD Regio Utrecht.

afbeelding voorkant e-book handvatten verbinden preventie en zorg

E-boek: Handvatten voor verbinden preventie en zorg

Het e-boek "Preventie en zorg verbinden in de praktijk" bundelt informatie, ervaringen, voorbeelden en tips van zeven Brabantse pilotwijken waar plannen zijn gemaakt voor gezondheid en welzijn aan de hand van een wijkgezondheidsprofiel en een beleidsdialoog volgens 7-stappen.

Ontmoeten in Boxtel-Oost

Het verbinden van preventie en de zorg is het uitgangspunt van het ontwikkelde wijkgezondheidsprofiel voor de wijk Boxtel-Oost. Uit het profiel blijkt dat de jaren-zeventigwijk snel vergrijst, waardoor de zorgvraag toeneemt en dat er relatief weinig voorzieningen zijn. Met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, GGD, gemeente en inwoners is sociale cohesie als belangrijkste thema gekozen. Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost en de gemeente zijn nu samen op zoek naar wat sociale cohesie inhoudt voor de wijkbewoners. Inwoners worden actief gevraagd en ook het sociale wijkteam is een bron van informatie en samenwerking. Het sociale wijkteam kan voortbouwen op wat er nu al wordt georganiseerd, zoals een generatietuin, het eetpunt en de kinderboerderij met huiskamer om elkaar te ontmoeten. Meer informatie en voorbeelden in het e-boek preventie en zorg verbinden in de praktijk (Pdf, 3,11 Mb) . Marije Scholtens, GGD Hart voor Brabant

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer