Uitvoering en coördinatie

Effectieve depressiepreventie vraagt om een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen. Naast menskracht en budget voor uit te voeren interventies, is er ook budget nodig voor:

 • projectleiderschap en coördinatie
 • het creëren van bestuurlijk en publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
 • het monitoren en evalueren
 • het eventueel inhuren van externe deskundigheid.

Verschillende budgetten

Verschillende budgetten komen in aanmerking voor financiering van depressiepreventie. Deze worden beheerd door verschillende partijen, zoals gemeenten, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst'en, zorgverzekeraars, onderzoeksorganisaties, ministeries en fondsen. De belangrijkste financieringsbronnen zijn:

 • Gemeentelijke budgetten voor uitvoering van de WPG en WMO.
 • De zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet.

Globaal wordt bij universele en selectieve preventie de gemeente als financier aangesproken en bij geïndiceerde preventie de zorgverzekeraar. Voor innovatieve en onderzoeksprojecten zijn dat vaker subsidies en fondsen.

Financiering integrale aanpak

Om de financieringsmogelijkheden te bepalen is regionale ketensamenwerking een bruikbaar uitgangspunt. Hier kan worden bepaald:

 • Hoe groot en urgent problemen rond depressie zijn in de regio.
 • Welke doelgroepen er uit springen, waar die te vinden zijn en wie daarbij betrokken is.
 • Wat het huidige preventieve zorgaanbod is aan doelgroepen.
 • Hoe gezorgd kan worden voor een optimale toeleiding naar preventieve interventies.
 • In hoeverre lokale actoren interventies kunnen aanbieden, indiceren en er naar kunnen toeleiden.

Belangrijk is om binnen de ketensamenwerking een gezamenlijke doelstelling en ambitie voor preventie te formuleren. Deze ambitie, die wordt uitgewerkt in concrete plannen, vormt een ijkpunt voor financiering. Matchen de plannen niet met bestaande budgetten, dan moet naar alternatieve financieringsbronnen gezocht worden bij andere diensten of organisaties. Afhankelijk van de doelgroep kan gedacht worden aan bijvoorbeeld werkgevers, dienst sociale zaken, woningcorporaties, en fondsen.

Een gedegen onderbouwing van de noodzaak van preventie, de opbrengst ervan onderbouwd met een businesscase en een concreet uitvoeringsplan vergroten de kans op succes.

Preventiecoalities

Om een integrale aanpak op te zetten rond depressiepreventie kunnen gemeenten contact zoeken met zorgverzekeraars om een Preventiecoalitie op te zetten. Begin 2017 heeft het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidieregeling opgesteld voor gemeenten en zorgverzekeraars om samen in een Preventiecoalitie gericht aan de slag te gaan voor risicogroepen in de wijk. Het gaat dan om groepen waarbij de kans groter is op het ontstaan of verergeren van gezondheidsproblemen, waaronder mensen met een verhoogd risico voor depressie. In een preventiecoalitie kan een samenhangende aanpak worden opgezet, waarbij zorgverzekeraars bijvoorbeeld een depressie-aanpak voor volwassenen en de gemeenten voor de jeugd opzetten in een wijk en afspraken kunnen worden gemaakt rond de leeftijdsgrens van 18- naar 18+. Lees meer.