Effectieve preventie van depressie vraagt om een integrale aanpak. Daarin worden verschillende maatregelen en interventies in samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Om deze aanpak lokaal vorm te geven, kunt u de pijlers voor een integrale aanpak gebruiken. Per pijler vindt u mogelijkheden voor een concrete invulling.

Integrale aanpak in het kort

Pijler voorlichting en educatie

Met een actief voorlichtings- en bewustwordingsbeleid kunnen gemeenten onjuiste ideeën en vooroordelen over depressie en andere psychische problemen bijstellen. Voorlichting is ook geschikt om het belang van mentale vitaliteit te benadrukken. Hiervoor kunt u voorlichtingsactiviteiten en schoolprogramma's inzetten. Zie pijler voorlichting en educatie.

Pijler signalering en advies

Het is van groot belang dat zorgverleners en belangrijke anderen (zoals leerkrachten, mantelzorgers en ouders), de risicofactoren en signalen van depressie herkennen. Gemeenten kunnen een bijdrage leveren door bijvoorbeeld buurtteams of docenten te faciliteren. Een andere mogelijkheid om signalering te verbeteren, is het gebruik van protocollen. Signalering onder mensen met een migratie achtergrond vraagt om een andere aanpak. Zie pijler signalering en advies.

Pijler ondersteuning

Preventieve ondersteuning is gericht op mensen met depressieve klachten of op risicogroepen. Onderzoek toont aan dat preventieve interventies het aantal mensen dat een depressie krijgt met 20-30% kan verminderen. Onder mensen die niet snel hulp vragen voor depressieve klachten, vraagt de toeleiding naar ondersteuning extra aandacht. Soms is een lokale aanpak van suïcidepreventie wenselijk. Zie pijler ondersteuning.

Pijler fysieke en sociale omgeving

In onderzoek is vaak een relatie gevonden tussen depressie en omgevingsfactoren, zoals de buurt waarin iemand woont. Een groene en stille omgeving geeft bijvoorbeeld minder stress. Omgekeerd komt depressie vaker voor in wijken waarin onveiligheid, een laag voorzieningenniveau of armoede heersen. Nog groter is de invloed van bewoners: vooral een goed contact met buren beschermt tegen een depressie. Zie pijler fysieke en sociale omgeving.

Ondersteuning bij vergroten van bereik preventieve interventies

Preventie loont, maar weinig mensen maken gebruik van preventieve interventies voor psychische klachten. Daarom heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met verschillende partners een interactieve infographic ontwikkeld, MeerBereikMetPreventie.nl, met als doel ondersteuning te bieden aan professionals bij het vergroten van het bereik van preventieve interventies gericht op psychische klachten of middelengebruik.