Hoewel het erop lijkt dat mensen met psychische problemen de weg naar de huisarts beter weten te vinden, leven er nog steeds veel onjuiste ideeën en beelden over deze aandoeningen. Met een actief voorlichtings- en bewustwordingsbeleid kunnen gemeenten inzetten op:

  • Het bijstellen van onjuiste ideeën en vooroordelen over depressie en andere psychische problemen.
  • Het benadrukken van het belang van mentale gezondheid en het tijdig zoeken van ondersteuning en hulp bij depressieklachten.

Ingebed in een integrale aanpak

De meeste positieve effecten worden behaald als een campagne is ingebed in een integrale aanpak waarin verschillende activiteiten en strategieën voor verschillende doelgroepen gecombineerd worden. Educatieve activiteiten op scholen, zoals onderdelen in het curriculum over mentale gezondheid, kunnen ook bijdragen aan een beter begrip van psychische gezondheid.

Landelijke voorlichtingsactiviteiten

Afstemming van lokale depressiepreventie op de landelijke initiatieven kunnen de impact ervan over en weer versterken.
Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in het najaar van 2016 gestart met een meerjarige massamediale bewustwordingscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Deze campagne is een onderdeel van een meerjarenplan om het onderwerp te agenderen, kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken. Een brede groep van organisaties is betrokken.

In de campagne wordt het publiek via social media en televisie er op gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is (zie kader mentaal vitaal) waar je terecht kunt voor meer informatie en voor hulp en advies. Naast het algemeen publiek worden activiteiten in het eerste campagnejaar specifiek gericht op jonge vrouwen (18-35) en jongeren (13-18).

Voorbeeld: Portaal Mentaalvitaal.nl

In de landelijke depressiecampagne van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt de portaal mentaalvitaal.nl een centrale plaats in voor mensen die weerbaar willen worden of blijven. Het biedt informatie over depressie en andere psychische problemen, tips & oefeningen, verwijzing naar reguliere preventie en hulp, en e-health mogelijkheden. Een voorbeeld van e-health is Psyfit, een online programma om de psychische conditie te verbeteren of op peil te houden. Voor jongeren is er bijvoorbeeld Gripopjedip, een online aanbod voor de aanpak van milde tot matige depressieklachten.

Schoolprogramma’s

Activiteiten op school hebben een positief effect op beschermende factoren zoals sociale vaardigheden en weerbaarheid. In Nederland worden schoolprogramma’s aangeboden die gericht zijn op het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid.

Voorbeelden: Levensvaardigheden, Happyles, Welbevinden op School en Zippy's Vrienden

Levensvaardigheden is een sociaal-emotioneel vaardigheidsprogramma voor het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma bestaat uit veertien lessen. Het programma wordt gegeven door docenten van de school. Doel is het stimuleren van sociale en emotionele vaardigheden bij leerlingen om spanningsgevoelens in moeilijke situaties te verminderen, een positieve manier van denken aan te leren en positief en respectvol met elkaar en moeilijke situaties te leren omgaan.

Happyles is een integraal programma speciaal voor (v)mbo-leerlingen, een risicogroep voor depressie. Doel is bevordering van mentale veerkracht en voorkomen van depressie. Het programma bestaat uit vier online lessen over geluk en ongeluk, een depressiescreener (‘happylestest’), een adviesgesprek op basis van de happylestest en vervolgaanbod. Happyles wordt uitgevoerd door GGZGeestelijke gezondheidszorg-preventie of JGZJeugdgezondheidszorg in samenwerking met de school. 

Welbevinden op School is een integraal programma als onderdeel van De Gezonde School met als doel  om het psychisch welbevinden op school te bevorderen. Het programma is gericht op scholen van het primair en voortgezet onderwijs. Het programma sluit aan op de vier pijlers ‘Educatie’, ‘Beleid’, ‘Signaleren’, en ‘Omgeving’.

Zippy’s Vrienden is een lesprogramma van 26 lessen voor het basisonderwijs (onderbouw) ter bevordering van sociaal emotionele vaardigheden. Centraal staan verhalen over drie vrienden en hun huisdier Zippy, een wandelende tak. Beoogd wordt op speelse wijze een palet van copingstrategieën aan te leren voor het oplossen van problemen, zoals ruzie, buitengesloten worden en verlies. 

Meer informatie

Vignet Gezonde School (Gezondeschool.nl): basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-scholen die structureel aandacht besteden aan gezondheidsbevordering kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen. Er is onder andere een themacertificaat Sociaal emotionele ontwikkeling.