Als gemeente of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen voor gezondheid, sport en bewegen én het sociaal domein? Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Aanbevolen

Beschikbare kennis

Sportende oudere in sportschool

Aan de slag 

Binnen het GALA en Sportakkoord II zijn doelen opgesteld om te werken aan gezond en actief leven. Denk  aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het versterken van (de verbinding met) de sociale basis. Voor het sportakkoord II zijn het vergroten van inclusie en diversiteit en het creëren van een sociaal veilige sport belangrijke doelen. Hieronder vindt u alle kennis van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en kennisinstituten waarmee u kunt werken aan deze doelen.

Wist u dat er meerdere webinars worden georganiseerd die een onderwerp binnen het GALA behandelen? Kijk in de agenda en meld u aan. U kunt hier ook eerdere webinars terugkijken.

Monitoring

Twee ouderen en een jongen met fiets wandelen in de regen

Monitoring

Met de ondertekenaars van GALA is afgesproken de uitvoering van het GALA te monitoren. Zo kan worden gekeken of er een beweging op gang is gekomen: is er (meer) integraal beleid en domeinoverstijgende samenwerking op lokaal en regionaal niveau en wat is de bijdrage van het GALA en de SPUK hieraan? Er worden verschillende monitoren ingezet, zowel GALA-breed als deelmonitoren. 

Alle informatie  over monitoring van het GALA die bekend is bij RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en kennisinstituten zetten wij voor u bij elkaar. Deze informatie wordt regelmatig aangevuld.

Tip

Werk integraal aan gezondheid


De doelen en onderwerpen van het GALA en Sportakkoord II sluiten aan bij de Aanpak Gezonde Gemeente. Daarmee werkt u planmatig, domeinoverstijgend en met activiteiten op meerdere pijlers aan gezondheidsvraagstukken. Het geeft meer samenhang in de aanpak en een meer afgestemde inzet op de vaak complexe gezondheidssituatie van inwoners. Zo moet meer impact ontstaan. Aan de slag met de Aanpak Gezonde Gemeente.

Aanpak Gezonde Gemeente

Wijkgezondheidsprofiel

figuur planmatig werken: uitvoeren, evalueren en voorbereiden

Werk planmatig

Begin met een wijkgezondheidsprofiel om de gezondheidssituatie van inwoners in beeld te brengen. Ontdek instrumenten die u kunnen helpen, of check meteen de informatiebronnen voor cijfers.

Betrek inwoners

Domeinoverstijgend

 Ontwikkel een samenhangende aanpak. Werk ook samen met beleidsdomeinen buiten de volksgezondheid.

Erkende interventies

Mix van activiteiten

Impact maken terwijl u aan de slag gaat met gezondheidsbeleid? Kies een samenhangende mix van activiteiten en gebruik erkende interventies.

Advies en ondersteuning

Heeft u een vraag over GALA, Sportakkoord II of de brede SPUK? Dan kunt u terecht bij het ondersteuningsteam van VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en kennis- en ondersteuningspartijen.