U bent hier

Uitvoeringsprogramma maken

Een uitvoeringsprogramma: het kompas voor de uitvoering

Om de uitvoering te kunnen organiseren en te werken aan een samenhangende aanpak, stelt u een uitvoeringsprogramma op. In een uitvoeringsprogramma worden de beleidsdoelstellingen (‘wat’ gaan we doen?) vertaald naar concrete acties en interventies ('hoe' gaan we dat doen?). Meestal adviseren verschillende partijen de gemeente over of werken samen aan de invulling van het programma. Bekijk daarbij ook hoe u burgers kunt betrekken of kunt aansluiten bij burgerinitiatieven in de gemeente. Het uitvoeringsprogramma beschrijft:

 • De beoogde resultaten.
 • De activiteiten/interventies en het tijdspad.
 • De partijen die de activiteiten (gaan) uitvoeren.
 • De regie tijdens de uitvoering: wie coördineert en stuurt het proces?
 • Communicatieactiviteiten om betrokkenen en bestuurders op de hoogte te houden van de resultaten.
 • Hoe het programma geëvalueerd wordt.

Er kan één uitvoeringsprogramma worden opgesteld voor het totale gezondheidsbeleid of meerdere uitvoeringsprogramma’s, bijvoorbeeld per prioriteit (overgewicht of seksuele gezondheid). Het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college van B en W. De raad ontvangt het programma ter informatie en wordt via tussentijdse rapportages op de hoogte gehouden van de resultaten. 

Voorbeeld: Ronde Tafelbijeenkomst levert direct activiteiten op in Ooststellingwerf

Gemeente Ooststellingwerf heeft begin 2016 het fictieve spel VTV In2Action gespeeld. Als vervolg daarop organiseerde de gemeente een Ronde Tafel-bijeenkomst voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma Jeugd. Door samen op te trekken wil de gemeente bottom-up werken aan een breed gedragen jeugdbeleid. 

Voorbeeld: Uitvoeringsprogramma per jaar

De meeste nota’s gemeentelijk gezondheidsbeleid hebben een reikwijdte van 4 jaar. Om tot concrete uitvoering over te gaan is het werken met een jaarlijks uitvoeringsprogramma, zoals de gemeente Zeist doet, een werkwijze met voordelen:

'We kunnen steeds per jaar terugblikken op wat er gebeurd is en dit terugkoppelen aan betrokkenen, professionals, bestuurders en de raad. We zien dat dat betrokkenen gemotiveerd houdt. Een uitvoeringsprogramma voor een jaar geeft ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij issues die dan spelen in de gemeente, ook op andere beleidsterreinen. Je kunt ingaan op kansen die zich voordoen'. - Heleen Glazema, GGD Regio Utrecht

Enkele uitvoeringsprogramma's gezondheidsbeleid

Tips bij het maken van een uitvoeringsprogramma

 
 • Zorg voor draagvlak en betrokkenheid van uitvoerende partijen; een plan komt dan gezamenlijk tot stand, in plaats van door één enkele partij. Organiseer bijvoorbeeld bijeenkomsten met partners en inwoners ter voorbereiding van een uitvoeringsprogramma.
 • Kies interventies van goede kwaliteit, die bijdragen aan de doelen en aansluiten bij uw doelgroepen. Kijk met elkaar naar waar (meer)samenhang mogelijk is in de aanpak en bespreek eventuele overlap of hiaten in het aanbod. 
 • Zorg voor coördinatie/sturing (regie tijdens de uitvoering). Dit kan de gemeente doen, maar de gemeente kan dit ook uitzetten bij partners. Bijvoorbeeld door een projectleider aan te stellen die zorgt voor de uitwerking van het plan. Spreek af wat de rol van de projectleider is ten opzichte van die van de gemeente en hoe ver de sturing gaat (bijvoorbeeld ook op het toekennen van middelen).
 • Neem in het uitvoeringsprogramma een evaluatieplan op, dat onder andere beschrijft wanneer wat geëvalueerd wordt, hoe er gemonitord gaat worden en door wie. Spreek af wanneer en hoe de (tussentijdse)terugkoppeling plaatsvindt en wat op dat gebied van betrokken partijen verwacht wordt. 
 • Houd iedereen op de hoogte van vorderingen en tegenvallers. Neem daarom in het uitvoeringsprogramma een communicatieplan op, dat zowel de interne communicatie (met andere sectoren, het college en de raadscommissies) als de externe communicatie beschrijft (met samenwerkingspartners, burgers en doelgroepen). De communicatieafdeling van de gemeente kan over de opzet en uitvoering van het plan adviseren.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer