Om prioriteiten in lokaal alcoholbeleid te stellen, is het van belang te inventariseren in welke mate er sprake is van problemen door alcoholgebruik en in welke wijken en settings en onder welke bevolkingsgroepen de problemen vooral optreden. Door periodieke herhaling van de inventarisatie, kunt u zien welke resultaten het lokale beleid oplevert. Zo nodig kunt u doelstellingen aanscherpen en/of de focus verleggen van uw beleid. Tip: check of er in uw gemeente wijkgezondheidsprofielen zijn gemaakt. Mogelijk kunt u daarop aansluiten.

Bronnen voor een lokale analyse

  • Op Volksgezondheidinfo.nl zijn kerncijfers verzameld over alcoholgebruik per regio. Volksgezondheid.info is gebaseerd op betrouwbare cijfers van derden zoals RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, CBSCentraal Bureau voor de Statistiek en Trimbos-instituut. Er zijn verschuilende statistieken te raadplegen over Alcoholgebruik per GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-regio(externe link) (cijfers uit 2016) en Alcoholgebruik volgens richtlijn per wijk (cijfers uit 2016).
  • EMOVO  – Speciaal voor de doelgroep ‘jeugd’ bestaat de E-MOVO, een elektronische onderzoeksmodule voor het voortgezet onderwijs (klassen 2 en 4) die onder meer informatie geeft over de gezondheid van jongeren. De GGD weet hier meer van.
  • LADIS geeft cijfers over hulpvragen met betrekking tot alcohol die bij de verslavingszorg terecht komen. De laatst gepubliceerde rapportage betreft kerncijfers over het jaar 2015.
  • Politie, horecateams, toezichthouders en veldwerkteams van de instelling voor verslavingszorg hebben door hun manier van werken zicht op alcoholgebruik in de openbare ruimte.
  • De politie heeft de mogelijkheid om bij wetsovertredingen te registreren of er alcohol in het spel is geweest. Als dit consequent gebeurt, kan de politie inzage geven in het aantal alcohol gerelateerde delicten in de gemeente.

Cijfers in beleid omzetten

Het preventie- en handhavingsplan DHW is in veel gemeente de paraplunota geworden voor het gemeentelijke alcoholbeleid. De wet verplicht gemeenten deze nota elke vier jaar te updaten. Het model Preventie- en handhavingsplan 3.0 (Expertisecentrum alcohol) dat door veel gemeenten gebruikt wordt, laat zien hoe u de lokale en landelijke gegevens in een nota bijeenbrengt en prioriteiten aanbrengt.

Aanvullend onderzoek

  • Loket Monitors gezondheidsinformatie: bij dit loket van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst/GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Kennisnet, kunt u data of specifieke cijfers aanvragen voor onderzoek en beleid op lokaal (en landelijk) niveau. De data en cijfers komen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016.
  • Verschillende onderzoeksbureaus voeren nalevingsonderzoek uit. Dit is onderzoek naar de mate waarin alcoholverstrekkers zich houden aan de geldende wetgeving met betrekking tot de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en het niet doorschenken bij dronkenschap. Op de website van het Nationaal Expertisecentrum Alcohol staat meer informatie.
  • Een hulpmiddel bij zowel het evalueren van beleid als het bepalen van (nieuwe) prioriteiten is de Scanner preventie- en handhavingsplan. Dit is een eenvoudig toe te passen evaluatie-instrument dat wordt uitgevoerd door regionale preventieadviseurs in samenwerking met het Trimbos-instituut.