In de gemeentelijke beleidsfocus legt u vast op welke doelgroepen, gedragingen en/of settings (omgevingen) het alcoholbeleid zich met name zal richten. Om dit vast te stellen is een lokale probleemanalyse belangrijk. De probleemanalyse geeft inzicht in de actuele lokale problematiek en in de doelgroepen en settings waar een aanpak het hardst nodig is.

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld een of meer van de volgende speerpunten betreffen:

 • Ervoor zorgen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol drinken – NIX 18
 • Voorkomen en terugdringen van binge drinken en dronkenschap in de leeftijdsgroep tot 24 jaar
 • Het voorkomen en terugdringen van drinken onder bepaalde risicogroepen zoals ouderen of zwangere vrouwen
 • Het terugdringen van drinken in bepaalde settings zoals het uitgaansleven of sportkantines

Doelstellingen voor lokaal alcoholbeleid

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse als kader stelt u vervolgens doelen die u wenst te bereiken met het beleidsplan lokaal alcoholbeleid. De doelen worden bij voorkeur dusdanig (realistisch) geformuleerd dat ze binnen de beleidsperiode behaald kunnen worden. Bij het formuleren van doelstellingen stelt u zich de vraag: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?

Voorbeelden van doelen

 • Begin 2021 is het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat een aankooppoging voor alcohol heeft gedaan gedaald.
  • Bij 15-jarigen van …% naar …% 
  • Bij 16-jarigen van …% naar …%
  • Bij 17-jarigen van …% naar …%
 • Begin 2021 is het percentage jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken gedaald. 
  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …% 
  • bij 17-jarigen van …% naar …%
 • Begin 2021 is het percentage jongeren tussen 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald.
  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …% 
  • Bij 17-jarigen van …% naar …%
 • Begin 2018 is het percentage jongeren tussen 15 en 18 jaar dat van ouders niet mag drinken gestegen. 
  • Bij 15-jarigen van …% naar …%
  • Bij 16-jarigen van …% naar …%
  • Bij 17-jarigen van …% naar …%
 • Begin 2020 is de naleving van het niet schenken aan personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%.
 • Begin 2020 is de naleving van het niet toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de horeca gestegen van …% naar …%.
 • Begin 2018 is het percentage jongeren tussen de 18 en 24 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest gedaald van …% naar …%.
 • Begin 2018 is het aantal jonge mensen onder de 25 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met een alcoholintoxicatie gedaald van … naar...%.
 • Afname van alcoholgebruik bij zwangerschap en borstvoeding.
 • Minder 55 plussers met alcoholproblemen.
 • Structurele aandacht voor kinderen van verslaafde ouders (zie ook de Handreiking KOPP/ KVO).
 • Ervoor zorgen dat professionals die te maken hebben met mensen met een depressie structurele aandacht hebben voor de rol van alcoholgebruik.
 • Het aantal mensen dat overmatig of zwaar drinkt in bepaalde wijken terugbrengen.
 • Bevorderen dat in wijkteams die in contact komen met gezinnen standaard vragen naar alcoholgebruik.

Bovenstaande doelen moeten in het licht van de lokale context nog wel zodanig uitgewerkt worden dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd worden (SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…).

 • Begin 2021 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop in sportkantines gestegen van …% naar …%.
 • Begin 2021 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop op in de horeca gestegen van …% naar …%.
 • Begin 2021 is de naleving van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop op evenementen gestegen van …% naar …%.
 • Begin 2021 is in alle sportkantines de tap gesloten tijdens jeugdwedstrijden.
 • Begin 2021 heeft 50% de leidinggevende van alle op jongeren gerichte horeca een training verantwoord schenken gevolgd.
 • Begin 2021 worden barmedewerkers van 50% van de evenementen tijdens de briefing voorafgaand aan het evenement gewezen op de geldende wetgeving rond het schenken van alcohol.

Afhankelijk van de lokale context kunnen andere doelstellingen ook relevant zijn, zoals:

 • Afname van overlast en geweld als gevolg van alcoholgebruik;
 • Toename van het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat geheel alcohol vrij is;
 • Afname van het aantal jongeren dat in keten drinkt;
 • Beperken van de wederverstrekking van alcohol door volwassenen aan jongeren onder de 18 jaar tijdens de jaarlijkse kermis;
 • Vermindering van het aantal alcohol gerelateerde problemen in bepaalde gebieden of op bepaalde tijdstippen (op basis van politieregistraties);
 • Reductie van de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik.

Ook bovenstaande doelen moeten in het licht van de lokale context nog zodanig uitgewerkt worden dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden geformuleerd worden (SMARTEen doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…).