Landelijke wetgeving en beleid bepalen de kaders voor het gemeentelijke beleid. Het landelijk beleid richt zich met name op preventie van depressie.  

Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024

Het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceert elke 4 jaar een landelijke nota gezondheidsbeleid. In deze nota staat de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid beschreven. In de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 staan de concepten ‘health in all policies’ en ‘positieve gezondheid’ centraal.

Zie ook Van Landelijke Nota Gezondheidsbeleid naar lokaal beleid

Meerjarenprogramma Depressiepreventie

Met het Meerjarenprogramma Depressiepreventie streeft de Rijksoverheid naar 30% minder mensen met een depressie in 2030. Er wordt gestreefd om preventie zo vroeg mogelijk te laten plaatsvinden en waar dit het meest effectief is voor de betreffende doelgroep. Het programma is in 2017 gestart en heeft een looptijd van minimaal vijf jaar. 

Lees meer over het Meerjarenprogramma Depressiepreventie op Rijksoverheid.nl

Preventiecoalities

Gemeenten kunnen contact zoeken met zorgverzekeraars voor een Preventiecoalitie rond depressiepreventie. Met de subsidieregeling Preventiecoalities stimuleert de Rijksoverheid samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten bij preventie. 

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen bijvoorbeeld een preventiecoalitie opzetten voor de implementatie van een lokale preventie. Bijvoorbeeld van een of meer ketenaanpakken depressiepreventie die ontwikkeld worden in het Meerjarenprogramma. 

Lees meer over de subsidieregeling preventiecoalities