Iedere gemeente kan op basis van lokale cijfers, signalen en behoeften prioriteiten en doelstellingen bepalen. Het kan gericht zijn op kwetsbare groepen(zoals kinderen en jongeren) of groepen die het hoogste risico lopen (zoals laagopgeleiden, mensen met een lage sociaaleconomische status)  of groepen die kwetsbaar zijn vanwege bepaalde leefomstandigheden of leefstijl.

Van ambitie naar doelstellingen

 • Formuleer eerst een ambitie, samen met relevante samenwerkingspartners.
 • Bepaal uw doelgroepen en doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn.
 • Formuleer de doelen zo ‘SMART Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het… (Een doelstelling is SMART als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Specifiek - Is de doelstelling eenduidig? Meetbaar - Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt? Acceptabel - Is deze acceptabel voor de doelgroep en/of het management? Realistisch - Is het…)’ mogelijk op proces- en resultaatniveau.

 • ‘Het is belangrijk dat iedereen - ongeacht sekse, opleidingsachtergrond of culturele of etnische achtergrond - zelf keuzes kan maken op het terrein van relaties en seksualiteit en dat alle burgers in staat zijn om vrijwillige, veilige en prettige seksuele relaties aan te gaan.’
 • ‘Op het gebied van seksuele gezondheid willen wij als gemeente de weerbaarheid, keuzevrijheid en autonomie bij seksualiteit en relaties van onze burgers bevorderen. Wij willen dat burgers respectvol met elkaar omgaan en grenzen en wensen in het seksuele verkeer van elkaar accepteren.’
 • ‘Iedere burger heeft recht op informatie over seksualiteit en zou in staat moeten zijn hierin verantwoorde (gezonde en veilige) keuzes te maken.’

Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van concrete doelen voor specifieke doelgroepen. Jongeren zijn op het terrein van seksuele gezondheid een relevante doelgroep omdat zij vaak op jonge leeftijd nog beïnvloedbaar zijn en op jonge leeftijd extra risico’s lopen. Dit geldt met name voor laagopgeleide en allochtone groepen.

Doelgroep: jongeren 10-18 jaar

 • ‘Laagopgeleide jongeren hebben adequate kennis, houding en vaardigheden nodig om veilige, prettige en gewenste seksuele contacten aan te gaan. In het vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) en het jongerenwerk gaan interventies van start om de seksuele gezondheid in de komende vier jaar te bevorderen.’
 • ‘Voor jongeren is laagdrempelige en jeugdvriendelijke hulpverlening en zorg beschikbaar en toegankelijk op het terrein van seksuele gezondheidsproblemen (soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)/hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus), ongewenste zwangerschap en seksuele dwang).’
 • ‘Jongeren kunnen bij de politie aangifte doen van seksueel geweld of grensoverschrijdend seksueel gedrag in de eigen regio. De politie houdt de komende drie jaar een aparte registratie bij van seksuele grensoverschrijding onder deze leeftijdsgroep.’
 • ‘Hulpverleners, docenten en ouders signaleren tijdig wanneer er sprake is van seksuele grensoverschrijding, besmetting met soa/hiv en ongewenste zwangerschap bij jongeren. Bovendien weten zij waar ze jongeren naartoe kunnen verwijzen.’

Doelgroep: MSM Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen. (Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen.) (mannen die seks hebben met mannen)

 • ‘De seksuele gezondheid van mannen die seks hebben met mannen in de regio neemt toe.’
 • ‘Het aantal circulerende soa onder MSM in de regio neemt af.’

Subdoelen:

 • ‘Meer MSM volgen het landelijk gedragsadvies over condoomgebruik, testen en vaccineren.’
 • ‘De sociale norm op het gebied van condoomgebruik en hiv-testen is bekend onder MSM.’
 • ‘Samenwerkingspartners zijn actief in het verbeteren van de seksuele gezondheid van MSM.’

Doelgroep: allochtone groepen

 • ‘Asielzoekers uit met name Syrie, Somalië, Eritrea, Afghanistan en Irak krijgen in het asielzoekerscentrum informatie over seksuele risico’s. Zij weten hoe zij veilig kunnen vrijen, respectvolle relaties kunnen aangaan, geboortes kunnen plannen of uitstellen en waar zij hulp kunnen krijgen bij seksuele problemen.’
 • ‘30% van de Surinaamse en Antilliaanse mannen en vrouwen in de leeftijd van 18-30 jaar laat zich eerder testen en behandelen op soa/hiv.’
 • ‘80% van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar in wijk X en Y heeft in drie jaar tijd zo veel kennis en vaardigheden ontwikkeld dat het aantal onbedoelde zwangerschappen en tienermoeders eind 20xx met 30% is gedaald.’

Voorbeelden van langetermijndoelstellingen

 • ‘De gemeente wil over acht jaar het aantal seksuele grensoverschrijdingen onder jongeren terugdringen tot 20% onder het landelijk gemiddelde.’
 • ‘De gemeente wil in vier jaar tijd het aantal onbedoelde (tiener)zwangerschappen en het aantal jonge tienermoeders terugdringen onder Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in wijk X en Y.’
 • ‘De gemeente wil in vier jaar tijd het aantal soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)/hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)-besmettingen onder homoseksuelen en MSM Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen. (Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen.) met 20% verminderen.’

Voorbeeld van een middellangetermijndoelstelling

 • ‘De gemeente zorgt ervoor dat alle jongeren op twee -scholen (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) in het tweede en derde jaar in 20xx en 20xx onderwijs krijgen over seksuele gezondheidsbevordering door gebruik te maken van de interventie ‘Lang leve de liefde’. De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) in de gemeente ondersteunt de scholen hierbij.’

Voorbeelden van kortetermijndoelstellingen

 • ‘Binnen een jaar zijn alle homoseksuele jongeren in de drie uitgaanscentra geïnformeerd over de risico’s van onveilige seks en het belang van condoomgebruik.’
 • ‘30 huisartsen in wijk X besteden in 2018 extra aandacht aan anticonceptiecounseling bij vragen over zwangerschap of een onbedoelde zwangerschap aan jongeren tussen 15 en 25 jaar en gebruiken hiervoor interventie Y.’

Procesdoelstellingen liggen vooral op het terrein van afspraken tussen bijvoorbeeld partners die betrokkenen bij preventie, zorg of welzijn om tot een goede en geïntegreerde ketenaanpak te komen. Enkele voorbeelden:

 • ‘Op 1 januari 20xx weet 90% van de bestuurders, ambtenaren en professionals van de interne projectgroep en betrokken partijen dat de gemeente een campagne voert op het gebied van de preventie van tienerzwangerschap.’
 • ‘Eind 20xx hebben opvoedingsondersteuners en zelforganisaties uit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap voldoende kennis om Surinaamse en Antilliaanse ouders te ondersteunen bij de seksuele opvoeding van hun kinderen.’
 • ‘Docenten van twee voortgezette opleidingen en een ROC Regionaal opleidingscentrum (Regionaal opleidingscentrum) besteden aandacht in hun lessen aan de preventie van tienerzwangerschappen en effectief anticonceptiegebruik, en zijn alert op schoolverzuim onder deze doelgroep.’
 • ‘Huisartsen en gezondheidsorganisaties besteden extra aandacht aan de preventie van onbedoelde zwangerschappen in de consulten over anticonceptie bij Surinaamse en Antilliaanse jongeren.’
 • ‘Voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren is in de regio een laagdrempelige voorziening beschikbaar voor vragen over zwangerschap, anticonceptie en besluitvorming na onbedoelde zwangerschap.’
 • ‘Jongerenwerkers in twee regio’s organiseren in 20xx voorlichtingsbijeenkomsten over jong ouderschap en de preventie van onbedoelde zwangerschappen voor Surinaamse en Antilliaanse jongeren.’