Naast menskracht en tijd is ook voldoende financiële dekking nodig. Dit houdt in dat er op de langere termijn middelen worden gereserveerd voor bijvoorbeeld het creëren van publiek draagvlak, de inzet van interventie, monitoring en evaluatie. Integraal seksueel gezondheidsbeleid hoeft niet kostbaarder te zijn en vraagt niet altijd om extra investeringen. Een duidelijke visie op seksuele gezondheidsbevordering en preventie dwingt tot het maken van keuzes en beleidsprioritering en daarmee tot het gericht inzetten van middelen. Door het versterken van de samenhang tussen de diverse activiteiten kunnen meer resultaten worden behaald. Daarnaast kan een investering in preventie op langere termijn een enorme kostenbesparing opleveren.

Financieringsbronnen

Er zijn verschillende financieringsbronnen mogelijk:

  • De gemeente kan structureel budget vrijmaken in verschillende budgetten voor openbare gezondheidszorg.
  • De Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt kansen om budget uit verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld zorg en welzijn) te bundelen, bijvoorbeeld bij de aanpak van seksueel geweld of de preventie van ongewenste (tiener)zwangerschappen.
  • De gemeente kan met beleid voor de bevordering van seksuele gezondheid aansluiten bij de subsidieregeling van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport): de Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg. Deze maakt soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)-poliklinieken voor hoogrisicogroepen van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) mogelijk en de aanvullende seksualiteitshulpverlening (Sense-spreekuren en out reach activiteiten voor jongeren tot en met 24 jaar over seksualiteit, anticonceptie en soa/hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)).
  • Voor de financiering van innovatieve projecten kunnen gemeenten desgewenst een beroep doen op ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), zorgverzekeraars of vermogensfondsen zoals het Aids Fonds (vernieuwingsprojecten aidsbestrijding).
  • Sommige zorgverzekeraars gaan samenwerkingsverbanden met gemeenten aan en investeren in innovatieve preventieprojecten.

Voorbeeld: Steun van stadsdeel en zorgverzekeraar

Vijf gezondheidscentra in Amsterdam Zuid-Oost krijgen extra financiële ondersteuning van de zorgverzekeraar Agis voor spreekuren over seksuele gezondheid. De spreekuren vinden plaats in een achterstandswijk met veel niet westerse jongeren, jongvolwassenen en tienermoeders. Er is niet alleen aandacht voor de preventie van ongewenste zwangerschap, seksueel geweld en soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), maar ook voor een positieve seksuele gezondheid.