Pijler voorlichting en educatie

 • De beste preventie, ook voor hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus), bestaat uit alle jongeren een goede basis aan seksuele vorming meegeven. Hier liggen nog kansen voor het onderwijs. Gemeenten kunnen stimuleren en faciliteren dat scholen seksuele vorming borgen en dat ze gebruik maken van erkende lespakketten  
 • Als burgers toegang hebben tot betrouwbare informatie over hiv en seksuele gezondheid hebben, dan kunnen zij de meest gezonde keuzes maken. Gemeenten kunnen bevorderen dat burgers die informatiebronnen weten te vinden of kunnen raadplegen in bibliotheek of gemeentehuis 
 • Gemeenten kunnen inhaken op de landelijke aandacht voor hiv tijdens de jaarlijkse Wereldaidsdag, telkens op 1 december. Burgemeester en wethouders kunnen het rode lintje dragen; het symbool voor solidariteit met alle mensen met hiv.
 • Gemeenten kunnen bewustwording over hiv versterken door zich te committeren aan de ambitie de hiv-epidemie in de eigen stad of regio te stoppen. Aidsfonds- Soa Aids Nederland ondersteunt hen daarbij
  • De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben zich verbonden aan de ambitie aidsvrije te zijn in 2030. Amsterdam heeft zich aangesloten bij het internationale netwerk van steden met dezelfde ambitie: Fast Track Cities.

Pijler signalering en ondersteuning

 • Hiv is niet gelijk verdeeld over Nederland: 44% van de mensen met hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus) leeft in de vier grote steden, de meerderheid dus daarbuiten. Gemeenten kunnen aan hun GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vragen een actueel beeld te geven over de concentratie van hiv in hun regio, stad en wijken. Daardoor kunnen acties voor preventie, testen en opsporen van hiv gericht worden op plekken waar de meeste hiv-problemen voorkomen
 • Mensen die te laat ontdekken dat ze hiv hebben lopen gevaar op arbeidsuitval, korter leven en zelfs overlijden; velen hebben echter wel hun huisarts gezien. Gemeenten kunnen stimuleren dat huisartsen de kenmerken van een acute hiv-infectie vroegtijdig herkennen
 • Snel in zorg komen en starten met behandeling garandeert dat mensen met hiv gezond blijven, lang leven en dat ze hiv niet meer kunnen overdragen. Gemeenten kunnen stimuleren dat doorverwijzen en goede ketenzorg tussen huisarts, GGD en hiv-behandelcentrum is geregeld en in de praktijk ook werkt.
  • In Amsterdam is een team van ketenpartners opgericht (het H-Team) die door nauw samen te werken stadgericht een sterkere preventie en snelle opsporing en behandeling van hiv mogelijk maken

Pijler fysieke en sociale omgeving

 • Condooms en hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)-testen moeten laagdrempelig beschikbaar zijn. Gemeenten kunnen stimuleren dat in openbare ruimten condoomautomaten en zelfs automaten met hiv-testen voorhanden zijn
 • Mensen met hiv krijgen nog steeds te maken met stigma en discriminatie, onderlinge steun helpt hen daarmee om te gaan. Gemeenten kunnen de onderlinge ondersteuning van mensen met hiv stimuleren en mogelijk maken. Door het hele land zijn er vrijwilligers die bereid zijn activiteiten voor mensen met hiv te organiseren
 • Uit onderzoek blijkt dat er wijken zijn waar hiv meer voorkomt, maar tegelijkertijd minder wordt getest op hiv; mensen denken vaak dat hiv niet in hun wijk voorkomt.  Gemeenten kunnen op basis van data wijkgericht acties bevorderen en faciliteren die  bewustzijn over risico’s, preventie en testen op hiv stimuleren 
 • Op locaties waar seks plaatsvindt (darkrooms, sauna’s, seksfeesten) is het belangrijk dat de inrichting van de locatie helpt hiv-risico’s te voorkomen. Gemeenten kunnen stimuleren dat eigenaren en personeel van die locaties ondersteund worden

Pijler regelgeving en handhaving

 • Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus)-bestrijding. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en spelen daarbij een belangrijk rol. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat GGD-en voldoende capaciteit hebben voor preventie, soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)-zorg (inclusief hiv-testen), surveillance en beleidsadvies
 • Technische hygiënezorg is een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt meestal uitgevoerd door GGD-en. Gemeenten kunnen GDD-en stimuleren de nieuwe landelijke hygienerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers toe te passen.
 • In ongeveer 40% van de gemeenten zijn een of meer prostitutiebedrijven gevestigd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving en uitvoering van de wetgeving op het gebied van prostitutie. Gemeenten kunnen bij de handhaving ervoor zorgen dat er voldoende veilige plaatsen beschikbaar zijn waar sekswerkers gezond en veilig kunnen werken.