Aan de slag met sport en bewegen in uw gemeente? Een lokaal sportakkoord biedt handvatten om uw gemeentelijk sportbeleid vorm te geven. De basis voor een lokaal sportakkoord is het Nationaal Sportakkoord, dat in 2018 werd gesloten.

Nationaal Sportakkoord

In juni 2018 heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen met partijen uit sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties het Nationaal Sportakkoord gesloten. Onder het motto ‘sport verenigt Nederland’ moet het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. Het akkoord is een belangrijke bron voor landelijk en lokaal sportbeleid in de komende jaren.  Het Nationaal Sportakkoord bestaat uit zes deelakkoorden, die gesloten zijn door veel verschillende partijen.

De deelakkoorden richten zich op:

  • Inclusief sport en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Duurzame sportinfrastructuur
  • Vitale aanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Topsport die inspireert

Doorvertaling naar lokaal sportakkoord

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling van de afspraken uit het Nationale Sportakkoord naar regionale of lokale aanpakken. Om tot een regionaal of lokaal sportakkoord te komen wordt budget (€15.000) beschikbaar gesteld om procesbegeleiders, de zogenaamde ‘sportformateurs’ in te huren. Ook is er een handreiking  ontwikkeld waarin de stappen beschreven zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een lokaal of regionaal sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren.

Uitvoeringsbudget

Als er in een gemeente een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten is, kan er aanspraak worden gemaakt op uitvoeringsbudget. Dit kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. Hoeveel budget er beschikbaar is voor een gemeente hangt af van het inwoneraantal 1 januari 2019. Voorwaarde voor het ontvangen van middelen voor een sportformateur of uitvoeringsbudget voor het lokale sportakkoord is een gezamenlijke aanpak van de lokale overheid en sportaanbieders. Ook maatschappelijke partners en het bedrijfsleven worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de lokale sportakkoorden.

Bijna alle gemeenten werken aan lokaal sportakkoord

In november 2020 werd in 346 van de 355 gemeenten in Nederland gewerkt aan een sportakkoord. Ontdek op deze kaart of in uw gemeente een sportformateur is aangesteld of uitvoeringsbudget beschikbaar is gesteld. Meer weten over de status van de lokale sportakkoorden? Bekijk dan de factsheet Tussenstand Lokale Sportakkoorden.

Integrale aanpak sport en bewegen

De integrale aanpak voor sport en bewegen en het Wat werkt dossier ouderen en bewegen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Kenniscentrum Sport & Bewegen helpen bij het doorvertalen van het Nationaal Sportakkoord naar een lokaal sportakkoord.

Integraal werken aan gezondheid

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak sport en bewegen  voor verschillende doelgroepen.

Wat werkt dossier bewegen en ouderen

Het Wat werkt dossier van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het RIVM helpt u om lokaal de afspraken uit het sportakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken voor het thema sport en bewegen bij ouderen. In het dossier vindt u ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan.

Voorbeeld: Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft met behulp van de sportformateur en verschillende partners een integraal sportakkoord gemaakt, het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar 2020-2021. Dit lokale sportakkoord sluit aan op de gemeentelijke sportnota van 2019 en op een aantal thema's uit het Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord.

Erkende interventies sport en bewegen

Bekijk onze interventieoverzichten voor erkende interventies op het gebied van sport en bewegen. In deze interventieoverzichten kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting, zoals primair onderwijs en werk of een specifieke doelgroep, zoals ouderen en mensen met een lage sociaal economische status. Ook vindt u interventies in de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen die u kunnen helpen bij het vorm geven van uw lokale aanpak.

Meer informatie

Allesoversport.nl: Sportakkoord: ambities voor de sport tot en met 2021