Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (niveau IV)

 • Coach2Move (RadboudUMC) richt zich op thuiswonende ouderen (70+) met al bestaande of dreigende mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken. Doel is het verminderen van de kwetsbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven door duurzaam de lichamelijke activiteit, de mobiliteit en zelfredzaamheid te vergroten (19 mei 2022). 

Naar het overzicht met alle interventies met Sterke aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • 2DO (Hogeschool van Amsterdam) is een 13 weken durende interventie voor ouderen met overgewicht. Het beweeg- en dieetgedeelte richt zich op het verliezen van gewicht met behoud van spiermassa. Daarnaast zijn er individuele- en groepsgesprekken over slapen en de balans tussen spanning en ontspanning (19 mei 2022).
 • In Balans (VeiligheidNL) is een intensieve groepsaanpak voor zelfstandig wonende ouderen die bang zijn om te vallen en/of al eens zijn gevallen. Deze interventie zet in op balans, kracht, coördinatie en bestaat uit voorlichting, training en continuering in beweeggroepen (19 mei 2022). 
 • X-Fittt GLI (Formupgrade) helpt gemotiveerde volwassenen (> 18 jaar) te werken aan gewichtsreductie en blijvende gedragsverandering. De doelgroep heeft een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico op chronische aandoeningen en een BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. (Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) tussen de 25 en 40 kg/m2. Zij willen zelf ondersteuning krijgen bij het werken aan en behouden van een gezonde leefstijl (19 mei 2022). 

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Lang leve de liefde, Jij en de Media (Rutgers) gaat in op de rol van seksualiteit in de media en is een aanvulling op Lang Leve de Liefde: een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit. De interventie is geschikt voor vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) )-leerlingen in de leeftijd 12-15 jaar (23 juni 2022).
 • Jellinek Samen Nuchter (Arkin) is een online zelfhulpprogramma voor volwassen naasten van mensen die overmatig alcohol en/of andere drugs gebruiken. De interventie richt zich op het verbeteren van het eigen welbevinden, doordat de naaste beter om kan gaan met de situatie (19 mei 2022). 

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Poetsbus (Poetsbus) biedt kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar de nodige mondzorgkennis aan om bewustwording over het eigen gebit te creëren. Daarnaast reikt de interventie handvaten aan om leefgewoontes hierop aan te passen. De Poetsbus komt op de opvang of school, maar betrekt ook de ouders zodat hun kinderen gaatjes vrij opgroeien. (26 september 2022).
 • Groentjessoep (Groentjessoep) stimuleert schoolkinderen om meer, verschillende groente te gaan eten, door het aanbieden van kennis over groente, en het wekelijks maken en uitdelen van een kop verse groentesoep (19 september 2022).
 • Huidkankervrije generatie met de Zonnetjesweek (Huidfonds) wil de kennis vergroten over zonbescherming en zonbeschermende maatregelen bij kinderen en hun verzorgers op het kinderdagverblijf. Hiermee beoogt het huidfonds de attitude ten aanzien van zonbescherming positief te veranderen en het ontstaan van huidkanker op latere leeftijd te voorkomen. (19 september 2022).
 • Lovebuzz (Rutgers) maakt leerlingen uit de brugklas van het voortgezet onderwijs bewust van de verschillen in omgangsvormen, normen en waarden ten aanzien van vriendschap, liefdesrelaties, seksualiteit en genderrolgedrag onder jongeren en leert hen hier respectvol op te reageren (19 september 2022).
 • Vluchtelingenkind in de klas ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Noord- en Oost-Gelderland) is een workshop voor iedereen die professioneel met nieuwkomers kinderen en hun ouders te maken heeft, zodat ze vluchtelingenkinderen in hun groep kunnen opvangen en begeleiden (15 augustus 2022).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies