Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Goede aanwijzingen voor effectiviteit (niveau III)

 • Krachtvoer (Universiteit Maastricht) bevordert het maken van een gezonde voedingskeuze bij VMBO leerlingen in klas 1 en 2. In 13 modules doorlopen zij opeenvolgende stappen in het proces van gedragsverandering (25 november 2021).
 • SPARK18 (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zeeland) is van de SPARK-methode en richt zich op alle jonge kinderen van 18 maanden en hun ouders met als doel het vroegtijdig signaleren van (risico op) opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen (25 november 2021).
 • RealFit (Huis voor Beweging) zet zich in voor jongeren van 13-18 jaar met een te hoog BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. en richt zich via een multidisciplinaire aanpak op vier factoren: voeding, beweging, gedrag en zelfbeeld en ouderparticipatie (30 september 2021). 
 • VoorZorg (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) ) is voor kinderen en hun moeders, die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren in het verleden en heden. De interventie beoogt een gezond opvoedklimaat zonder kindermishandeling en huiselijk geweld (30 september 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Goede aanwijzingen voor effectiviteit

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • SuperFIT (Maastricht University) is voor peuters van 2-4 jaar op de kinderdagopvang. De aanpak is op maat, afhankelijk van de behoeftes en startsituatie van de peuteropvang. Primaire focus ligt op het veranderen van de omgeving van de peuteropvang, met aandacht voor de thuissetting (30 september 2021).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Can you fix it? (seksuele weerbaarheid) (Rutgers) levert een bijdrage aan vermindering van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. De jongeren oefenen met risicovolle situaties in een game en past binnen diverse andere programma’s (25 november 2021).
 • Help, mijn kind kan niet zonder (Brijder Jeugd) richt zich op ouders of verzorgers van jongeren (12-23 jaar) met problematisch middelengebruik, ongeacht of het kind hiervoor in behandeling is en helpt hiermee opvoedstress te verminderen en positieve opvoedvaardigheden te verbeteren (25 november 2021).
 • Liefde is... voor meisjes (Qpido, Spirit) bestaat uit 4 voorlichtingslessen. Door reflectie, oefeningen en actieve informatieverwerking komen verschillende thema’s gerelateerd aan relaties en seksualiteit aan bod (25 november 2021).
 • SPARK-methode (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Zeeland) ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundige bij het voeren van gesprekken over de opvoed- en opgroei-situatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin gestructureerd en oplossingsgericht in kaart brengt (25 november 2021).
 • In Balans: valpreventie programma voor ouderen (VeiligheidNl) is een groepsinterventie voor zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder die zich onzeker voelen tijdens het lopen en bang zijn om te vallen. Deelnemers krijgen voorlichting- en beweegoefeningen gericht op algehele fitheid en balanstraining (11 november 2021).
 • B-Fit (Gelderse Sport Federatie) richt zich op kinderen van 4-12 jaar en wil overgewicht tegengaan en motorische achterstand voorkomen. Het programma maakt hiervoor gebruik van bestaande interventies (18 oktober 2021).
 • Lekker Fit! Basisonderwijs (Gemeente Rotterdam) is voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8. Na afloop van de interventie eten de kinderen gezonder en bewegen ze meer (30 september 2021).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • Ons Groene schoolplein (Stichting Springzaad) richt zich via belevingsgerichte activiteiten op het educatieve gebruik van een groen schoolplein. Zo ontdekken leerlingen uit het primair onderwijs de natuur in hun eigen omgeving (2 december 2021).
 • Helder op school: Frisse Start (Trimbos-instituut) is een programma van vier lessen voor de brugklas. De interventie wil voorkomen dat jongeren beginnen met roken en blowen. Een ander doel is het moment waarop jongeren beginnen met alcoholgebruik zo lang mogelijk uit te stellen (25 november 2021).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies