Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

 • Keer Diabetes2 Om – GLI - Online (Voeding Leeft) is een curatieve, intensieve leefstijlbehandeling voor mensen met een risico op diabetes type 2 of een diagnose van diabetestype 2. De behandeling richt zich op het voorkomen of omkeren dan wel in remissie brengen van DMT2 en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Deelnemers krijgen begeleiding bij duurzame gedragsverandering naar een gezonde leefstijl op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap.  (20 december2022).
 • CenteringZwangerschap (TNO Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek )) bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten voor zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend. De interventie streeft naar een goede fysieke en psychosociale gezondheid van moeder en kind en positieve ervaringen met de zorg rondom zwangerschap en bevalling (24 november 2022).
 • M@ZL op het vo (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid) is een methodiek die door scholen en jeugdgezondheidszorg-instellingen om middelbare scholieren met (verhoogd) ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en te begeleiden om te voorkomen dat zij langdurig thuiszitten of voortijdig de school verlaten (24 november 2022).
 • Smaaklessen (Steunpunt Smaaklessen)  is een lesprogramma voor kinderen op de basisschool over eten waarin het beleven van voedsel centraal staat. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen zij hun eten. De pedagogische basis van het programma is ervaringsgericht leren, waarbij reflectie wordt gebruikt om de activiteiten te verankeren (24 november 2022).
 • De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Zuid Limburg) wil een bijdrage leveren aan een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei van kinderen op de basisschool. De aanpak is in een verlengde schooldag geïntegreerd en richt zich op voeding, beweging en cultuur (29 september 2022).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

 • Girls Talk (Rutgers) is een groepscounselingsprogramma van acht bijeenkomsten over seksualiteit, relaties en weerbaarheid voor meiden met een vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) )/mbo-niveau met een verhoogd risico op het meemaken van (online) seksuele grensoverschrijding en onbedoelde zwangerschap. Ze leren duidelijk te zijn in wat ze wel en niet willen op relationeel seksueel gebied en om in situaties van mogelijke (online) grensoverschrijding een weerbare reactie te geven (24 november 2022).
 • Lang Leve de Liefde VSO (Rutgers) is een lespakket over relaties en seksualiteit voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Het doel van het lespakket is dat jongeren die zeer moeilijk leren prettige, veilige en vrijwillige relaties hebben en respect hebben voor ieders seksuele identiteit (24 november 2022).
 • Krachtig in het leven staan (Arkin GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg)) is een groepstraining voor vrouwen met een migratieachtergrond. Deelnemers stellen in zes bijeenkomsten zelf persoonlijke leerdoelen vast op basis van de dimensies van Positieve Gezondheid. De training is laagdrempelig, cultuur sensitief en krijgt waardering van deelnemers en uitvoerders  (10 november 2022).
 • Lang Leve de Liefde mbo entree (Rutgers) bestaat uit een lespakket van 6 lessen voor studenten van entree opleidingen in het mbo en helpt hen bewuste keuzes te maken over hun relaties, seksualiteit, kinderwens en anticonceptiegebruik en op die manier onbedoelde zwangerschappen te voorkomen (29 september 2022).
 • Shantala Babymassage Individueel (Stichting Jeugd en Gezin, Rijnmond) is voor ouders met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud, waarbij een risico bestaat op hechtingsproblematiek vanwege problemen of stress die ouders ervaren bij het ouderschap of de opvoeding. Zij krijgen drie maal een huisbezoek van een jeugdverpleegkundige (29 september 2022).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

 • LEGSpedition (Terwille) is voor jongeren van 12-15 jaar op het VO en is een karaktervormend preventie programma van twee dagen. De nadruk ligt op een gezonde leefstijl en onthouding van risicovol gedrag. Kenmerkend aan het programma zijn de interactieve werkvormen en bewustwordingsquizjes (12 december 2022).
 • Oorcheck hoortest (VeiligheidNl) is een online zelftest voor jongeren van 12-25 jaar om het gehoor te testen. De hoortest is gratis beschikbaar en duurt ongeveer 5 minuten. De test werkt als screening, en geeft de tester naast de uitslag ‘goed’ of ‘niet goed’, gerichte tips om (verdere) gehoorschade te voorkomen  (12 december 2022).
 • Smakelijke Moestuinen (Stichting Buurtlab) is een breed opgezet voedings- en leefstijl programma voor kinderen van 1 tot 4 jaar in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Samen met de kinderen kweken en proeven de pedagogisch medewerkers 16 soorten groenten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten rondom het thema groente waardoor de kinderen ervaren hoe groenten groeien, ruiken en smaken (12 december 2022).
 • Poetsbus (Poetsbus) biedt kinderen in de leeftijd van 2-12 jaar de nodige mondzorgkennis aan om bewustwording over het eigen gebit te creëren. Daarnaast reikt de interventie handvaten aan om leefgewoontes hierop aan te passen. De Poetsbus komt op de opvang of school, maar betrekt ook de ouders zodat hun kinderen gaatjes vrij opgroeien. (26 september 2022).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies