Nationaal Preventieakkoord

De gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel. Om dat te bereiken, sluit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Nationaal Preventieakkoord met verschillende partijen. De drie deelakkoorden betreffen roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Roken en overgewicht komen meer voor bij mensen met een lage opleiding en een laag inkomen. Vaak zijn er ook achterliggende problemen zoals armoede en schulden. Om resultaten te bereiken moeten deze problemen ook aandacht krijgen. De verwachting is dat het Nationaal Preventieakkoord in oktober 2018 wordt getekend. Dit akkoord zal duidelijke ambities en doelen stellen voor het terugdringen van overgewicht.

Sportakkoord

In het preventieakkoord wordt bewegen ingezet om overgewicht tegen te gaan. De maatregelen in het Sportakkoord om meer mensen in beweging en aan het sporten te krijgen, dragen hier (ook) aan bij. Het Nationaal Sportakkoord is op 29 mei 2018 ondertekend en kent 5 deelakkoorden:

  1. Inclusief Sport en bewegen,
  2. Van Jongs af aan vaardig in bewegen,
  3. Duurzame Sportinfrastructuur,
  4. Vitale aanbieders en
  5. Positieve Sportcultuur.

Binnen het Sportakkoord wordt onder andere ingezet op ruim 700 extra buurtsportcoaches en  beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar.
Lees meer.

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2016-2019

De Landelijke Nota Gezondheidsbeleid kent een aantal beleidsprioriteiten:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
  • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
  • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

Jongeren op Gezond Gewicht en Care for Obesity

Jongeren Op Gezond Gewicht en het project Care for Obesity (C4O) werken al langer samen aan de aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen. Jongeren Op Gezond Gewicht richt zich op preventie (en in de pijler Verbinding Preventie en Zorg ook op zorg); C4O sluit hierop aan en richt zich op de preventie van obesitas én de zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. De gezamenlijke ambitie is dat voor ieder kind met overgewicht of obesitas zorg gerealiseerd kan worden, gericht op verbetering van de gezondheid. Waarbij uiteindelijk de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van kinderen met overgewicht en obesitas wordt bevorderd. Care for Obesity werkt daarnaast nauw samen met Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas. Lees meer over de verschillende activiteiten van Care for Obesity.

Landelijke programma’s ter preventie overgewicht

Gezonde kinderopvang

Met Gezonde kinderopvang kunnen kinderopvangorganisaties structureel en integraal werken aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van kinderen en de deskundigheid van medewerkers.

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs structureel en integraal werken aan een gezonde leefstijl bij leerlingen. Scholen kiezen een of meerdere gezondheidsthema's, zoals voeding, bewegen en sport en welbevinden, en gaan voor elk thema op de pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en beleid aan de slag.

Nationaal programma preventie en Alles is gezondheid

Langer leven in een betere gezondheid is het doel van het Nationaal Programma Preventie. Met het NPP geeft het kabinet richting aan verschillende initiatieven en programma’s door twee maatschappelijke opgaven centraal te stellen: het verminderen van de groei van het aantal mensen met chronische ziekten en het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. De focus ligt op de speerpunten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid: minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Onderdeel van het NPP is Alles is Gezondheid..., waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk preventie-initiatieven te ontwikkelen. Lees meer over het NPP en Alles is Gezondheid.

GIDSGezondheid In De Stad / Gezond In

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten. Lees meer over Gezond In en overgewicht.