Het landelijk kader seksuele gezondheid geeft opdrachten, richting en ondersteuning aan het lokaal beleid en de lokale uitvoering, maar is geen vervanging van de lokale verantwoordelijkheden. Binnen het kader van wettelijke taken, beleidsmatige uitdagingen en ondersteuningsmogelijkheden, kan de gemeente de lokale investering op seksuele gezondheid concreet maken. 

Taken van de overheid

De overheid ziet voor zichzelf de volgende taken weggelegd bij de bevordering van seksuele gezondheid:

 • Bevorderen van voorlichting en seksuele vorming.
 • Stimuleren van goede, laagdrempelige en betaalbare voorzieningen en zorg.
 • Bestraffen en beschermen.

Wet- en regelgeving

Er zijn verschillende landelijke wetten en vormen van landelijke ondersteuning die relevant zijn voor het bevorderen van seksuele gezondheid op lokaal niveau:

De gemeente heeft een wettelijke gezondheidsbevorderende taak. In de Wet publieke gezondheid (WpgWet publieke gezondheid ) staat dat het college van B&W voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg de volgende taken heeft:

 • het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (artikel 2.2 c).
 • het bijdragen aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van programma’s voor de gezondheidsbevordering (artikel 2.2 d).
 • het bevorderen van technische hygiënezorg (artikel 2.2 f).
 • zorgdragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (artikel 5a).
 • zorgdragen voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder het nemen van algemene preventieve maatregelen en het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing (artikel 6).

Jeugdgezondheidszorg

Taken bij de jeugdgezondheidszorg die relevant kunnen zijn voor de bevordering van seksuele gezondheid:

 • het volgen van de seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen tot 19 jaar.
 • het tijdig signaleren van seksuele problemen of bedreigende situaties en factoren.
 • het geven van voorlichting en advies.
 • het bieden van begeleiding.
 • het kunnen verwijzen bij problemen.

Taken bestrijding van soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hivhumaan immunodeficiëntievirus

 • surveillance
 • beleidsadvisering
 • preventie
 • bron- en contactopsporing
 • netwerk- en regiefunctie
 • outbreakmanagement (snelle reactie op plotselinge uitbraken van infecties)
 • onderzoek

Deskundigheid GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst

Veel van deze taken worden uitgevoerd door een GGD. De gemeente draagt daarbij de verantwoordelijkheid (artikel 15) om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke gezondheidsdienst beschikt over deskundigen op de volgende terreinen:

 • sociale geneeskunde
 • epidemiologie
 • sociale verpleegkunde
 • gezondheidsbevordering
 • gedragswetenschappen

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is geregeld via de wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn:

 • begeleiding en dagbesteding
 • ondersteuning vorm de mantelzorger te ontlasten
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met psychische stoornis
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.  

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op een eigen manier. Bij veel gemeenten kunnen burgers bij wijkteams terecht voor hulpvragen.

Seksueel geweld in huiselijke kring

De maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en veilig thuis, worden door de gemeenten gefinancierd.   

Deze Wet (rijksoverheid.nl) verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen en vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Het doel van de wet is dat professionals (bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en jeugdhulpverleners) sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of (seksuele) kindermishandeling.

Plicht om meldcode te hanteren

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie zijn verplicht om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder valt ook vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, sextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage… zonder instemming en ouderenmishandeling. Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunt daarbij met onder andere het basismodel van de meldcode, dat een stappenplan voor professionals bevat.

Lees verder: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt Kindermishandeling zijn in 2015 opgegaan in Veilig Thuis.

Welk seksueel gedrag wettelijk strafbaar is, staat beschreven in de artikelen 239 tot en met 250 van het Wetboek van Strafrecht, onder titel XIV ’Misdrijven tegen de Zeden’ (Wetboekonline.nl) en artikel 273f Sr (mensenhandel) onder ‘Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. Dit geldt voor verkrachting, aanranding, sextingSexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. De term is afgeleid van sex en texting (sms/mms). Sexting wordt een probleem en is strafbaar als dit zonder instemming van de ander gebeurt en/of onder druk, dwang of chantage…groomingGrooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via ICT contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren (Bron: politie.nl). , jeugdprostitutie, plegen van ontucht, seks hebben met een kind jonger dan 16 jaar. De taak van de gemeente ligt vooral in het voorlichten, opvangen en beschermen van burgers en het signaleren van seksueel geweld. Het is van belang dat alle burgers melding en aangifte kunnen doen van seksueel geweld bij de politie.

Politie draagt zorg voor verwijzing naar opvang

De politie draagt, naast de opsporingstaak, ook zorg voor een eerste opvang en verwijst desgewenst naar specialistische zorg. Een integrale, samenhangende aanpak staat daarbij centraal. Een gemeente kan aparte afspraken maken over de registratie van seksuele geweldsproblemen zoals loverboys, mensenhandel, cyberseks, kinderporno, sexting en dergelijke. Vaak hebben grotere gemeenten ook een zorgcoördinator en een zorgnetwerk voor deze problemen.

In oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod geschrapt uit het Wetboek van Strafrecht. Deze wetswijziging was vooral bedoeld om de vrijwillige prostitutie beter te kunnen reguleren en om misstanden (waaronder mensenhandel) beter te kunnen aanpakken. De wetswijziging betekende decentralisatie van het prostitutiebeleid met als nadeel dat er aanwijsbare verschillen ontstaan tussen gemeenten, regio’s en grote en kleine gemeenten. De verschillen zitten in het verlenen van vergunningen, handhaving en uitvoering van het beleid.

Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie hebben, in afstemming met de andere betrokken departementen, een wetsvoorstel voor de regulering van prostitutie en bestrijding van misstanden in de seksbranche ingediend bij de Tweede Kamer. Lees verder over het wetsvoorstel voor de regulering van prostitutie en bestrijding van misstanden in de seksbranche

Na indiening in 2009 kent de behandeling van dit wetsvoorstel een lang en ingewikkeld verloop. Om illegale prostitutie en misstanden tegen te gaan, zijn in het wetsvoorstel verschillende maatregelen voorgesteld: een uniform vergunningenstelsel voor seksbedrijven, een registratieplicht voor prostituees en een 'vergewisplicht' voor klanten van prostituees. Tegen de laatste twee maatregelen heeft de Eerste Kamer bezwaar aangetekend. De Minister van Justitie heeft toegezegd met een novelle tegemoet te komen aan d e bezwaren van de Eerste Kamer. Met deze novelle wordt de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten uit het wetsvoorstel gehaald en wordt de minimumleeftijd van 21 jaar voor prostitutie opgenomen in de wet. Deze novelle is in 2016 aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog behandeld worden in de Eerste Kamer. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte III in het regeerakkoord aangekondigd alsnog de registratieplicht en een pooierverbod op te willen nemen in de wet. Aandachtspunten bij deze wet zijn de gevolgen die maatregelen kunnen hebben voor de kwetsbaarheid van sekswerkers en voor een verminderde toegang tot hulp- en zorgverleners. 

Beleidskaders

Voor lokaal beleid over seksuele gezondheid zijn landelijke beleidskaders relevant, die elkaar aanvullen:

Gezondheidsbeleid

In de landelijke gezondheidsnota ‘Gezondheid Dichtbij’ van 2011 heeft het kabinet de inhoud van de beleidsbrief Seksuele Gezondheid, op een aantal punten na en met enkele nuanceringen, aangemerkt als geldend beleid voor de komende jaren. De landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 neemt dit besluit over voor de huidige periode. 
Uit Gezondheid Dichtbij: ‘ Bij het aanleren van een gezonde leefstijl vanuit weerbaarheid, verdienen drie thema’s extra aandacht (bij jongeren): gezond gewicht, riskant en problematisch middelengebruik en seksuele gezondheid.’

In aanvulling op de beleidsbrief Seksuele Gezondheid is een Nationaal soaSeksueel overdraagbare aandoeningen/hivhumaan immunodeficiëntievirus  plan 2012-2016 ontwikkeld. Dit plan fungeerde als kader voor alle partijen die betrokken zijn bij beleid en uitvoering van de preventie en curatie van soa/hiv. 
In opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een nieuw plan ontwikkeld dat naar verwachting eind 2017 beschikbaar komt. Dit Nationaal Actieplan 2017-2022 soa/hiv/seksuele gezondheid is ontwikkeld in nauwe samenwerking met veldpartijen, die zich committeren aan dit plan. Het plan beschrijft ambities, concrete acties en verantwoordelijken voor doelstellingen op het gebied van:

 • seksuele vorming en ontwikkeling;
 • preventie, opsporing en behandeling van soa;
 • preventie, opsporing en behandeling van hiv;
 • preventie van ongewenste zwangerschappen;
 • preventie van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld.

Overzicht doelstellingen

Seksualiteit en seksuele diversiteit is in 2012 expliciet opgenomen in het kerndoel voor het basisonderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het verplicht scholen om daadwerkelijk aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Dit bevordert een respectvolle omgang met seksualiteit, vergroot de seksuele weerbaarheid en kan discriminatie en pesten of intimidatie op grond van seksuele diversiteit of sekse tegengaan.

Basisonderwijs kerndoel 38

“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

Onderbouw Voortgezet Onderwijs kerndoel 43

“De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leer respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit".

Lees verder: Wijziging kerndoelen onderwijs op het gebied van seksuele diversiteit.

Voorbeeld: koppeling seksuele vorming aan sociale veiligheid en meldcode

GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Hollands Midden maakt het voor scholen makkelijker om in een klap aan meerdere verplichtingen te voldoen. In de afgelopen jaren zijn wetswijzigingen in het onderwijs doorgevoerd. Scholen moeten verplicht werken volgens de wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Wet Sociale Veiligheid. Ook moeten ze invulling geven aan de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Lees meer

Tip: school zorgt voor sociaal veilig klimaat

Een school kan zorg dragen voor een sociaal veilig klimaat door een visie en beleid te ontwikkelen op seksualiteit en seksuele diversiteit, met elkaar toe te zien op handhaving van gedragsregels, docenten toe te rusten in onderwijs over seksuele vorming en adequaat leren reageren op seksueel ongewenst gedrag.

Landelijke subsidieregelingen en ondersteuning

Gemeenten kunnen gebruik maken van landelijke subsidieregelingen en van landelijke ondersteuning. Beiden zijn bedoeld als aanvulling en niet als vervanging van de gemeentelijke verantwoordelijkheden.

Dit is een wettelijke subsidieregeling van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze regeling is per 1 januari 2012 ontstaan door integratie van de eerdere regelingen Aanvullende Curatieve SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen-bestrijding (ACSAanvullende Curatieve Soabestrijding , start 2006) en de Aanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASHAanvullende Seksualiteitshulpverlening (ASH) , start 2008).

De aanvullende regeling Seksuele gezondheid is een aanvulling op:

 • het aanbod binnen de reguliere zorg (huisartsen en specialisten)
 • de collectieve preventietaken (gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, andere instellingen).

Van gemeenten wordt dus verwacht dat ze in aanvulling op deze regeling activiteiten ondernemen waarmee de seksuele gezondheid verder wordt bevorderd. Deze aanvullende hulpverlening is gratis, laagdrempelig en anoniem.

De uitvoering is belegd bij 8 coördinerende GGD-en die gezamenlijk een landelijk netwerk vormen van Centra voor Seksuele Gezondheid. Elk Centrum Seksuele Gezondheid van de GGD biedt twee diensten op een geïntegreerde wijze aan: een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-polikliniek voor hoog risicogroepen en Sense spreekuren voor jongeren tot 25 jaar over seksualiteit en relaties in brede zin.

De landelijke coördinatie en uitvoering van de regeling is door het Ministerie van VWS belegd bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Infectieziektebestrijding. Onderdeel van de landelijke coördinatie is een uniform registratie- en kwaliteitssysteem.

Vanaf 2015 is een plafond geïntroduceerd in deze subsidieregeling, die met name voor de soa polikliniek betekent dat het aantal cliënten dat geholpen kan worden niet meer kan blijven groeien. GGD Centra Seksuele Gezondheid moeten strenger selecteren wie zij helpen en zullen meer mensen verwijzen naar de huisarts of andere aanbieders van soa testen. Dit maakt het des te belangrijker dat er in een gemeente of regio een goede afstemming en samenwerking plaatsvindt tussen GGD, huisarts en andere aanbieders van soa-testen.

Door decentralisatie van zorg en het beginsel van gelijke overheden past de subsidieregeling publieke gezondheid niet meer in het huidig politiek-bestuurlijk stelsel en is het aannemelijk dat de ASG-regeling op termijn zal verdwijnen of anders moet worden ingericht. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatie en een analyse van het juridisch-financiele stelsel die in 2017 worden uitgevoerd.

Organisaties

 • Rutgers: kenniscentrum op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.
 • Soa Aids Nederland: expertisecentrum gericht op hivhumaan immunodeficiëntievirus /aidsAcquired immune deficiency syndrome (aids)  en andere soaSeksueel overdraagbare aandoeningen.
 • MOVISIE: kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling, onder andere rond het thema huiselijk en seksueel geweld.
 • Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen.
 • Hiv Vereniging Nederland: patiëntenvereniging, experts in leven met hiv.
 • Mainline: expertisecentrum druggebruik onder andere in relatie tot seksuele gezondheid.
 • COC: federatie van Nederlandse Verenigingen tot integratie van homoseksualiteit.
 • Fiom: biedt ondersteuning bij vraagstukken rond onbedoelde zwangerschap, abortus, zwangerschapsverlies en ongewenste kinderloosheid.
 • Siriz: biedt keuzehulp na onbedoelde zwangerschap en richt zich op bescherming van het ongeboren kind.

Websites

Ondersteuning

Wilt u meer informatie of advies op het gebied van gemeentelijk beleid voor seksuele gezondheid? Neem dan contact op met de GGD (GgdGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst.nl) van uw gemeente. Ook kunt u contact opnemen met Rutgers via office@rutgers.nl  of 030 231 34 31, of met SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland via beleid@soaaids.nl of 020 626 26 69.