Integrale aanpak in het kort:

Pijler voorlichting en educatie

Voorlichting en educatie heeft verschillende functies: agendasetting en pleitbezorging; bekend making van wet- en regelgeving; normcommunicatie; vergroting van kennis over de risico’s van alcoholgebruik en gedragsalternatieven. Maar: voorlichting heeft pas effect in combinatie met andere interventies, zoals toezicht en een beperkte beschikbaarheid van alcohol. Zie pijler voorlichting en educatie

Signalering, advies en ondersteuning

Ondanks sterk preventief beleid zullen er inwoners in de gemeente zijn die door hun alcoholgebruik  in de problemen dreigen te komen. Vroegtijdige signalering voorkomt dat beginnende problemen verergeren. Een gemeente kan activiteiten stimuleren om mensen met een hoog risico op problemen met alcohol op te sporen en een goede verbinding met de eerste en tweede lijnszorg te bevorderen. Zie Signalering, advies en ondersteuning

Pijler fysieke en sociale omgeving

De fysieke inrichting van een ruimte en de faciliteiten die er zijn hebben sterke invloed op het gedrag van mensen. Waar geen alcohol is wordt niet gedronken. Dat geldt voor de openbare ruimte maar ook voor de thuisomgeving, school, sportverenigingen, uitgaansgebieden et cetera. Ook de sociale omgeving van de drinker kan het gewenste gedrag impliciet of expliciet ondersteunen of ontkrachten. Denk aan de elftalbegeleider die na afloop van de wedstrijd een kratje bier in de kleedkamer zet. Zie pijler fysieke en sociale omgeving

Pijler regelgeving en handhaving

De huidige Drank- en Horecawet (DHWDrank- en Horecawet ) biedt gemeenten veel mogelijkheden voor preventief alcoholbeleid. Binnen de landelijke kaders, hebben gemeenten de mogelijkheid om lokale regels te bepalen voor horeca, paracommerciële inrichtingen, detailhandel, openbare ruimte, evenementen en drankketen. Zie pijler regelgeving en handhaving

Voorbeeld: Aanvalsplan Drugs & Alcohol ROC’s in Rotterdam

Ook binnen een beperkte omgeving is een integrale aanpak het meest effectief. Een voorbeeld is het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROCRegionaal opleidingscentrum ’s in Rotterdam. De kern van de aanpak is dat studenten en ouders hun verantwoordelijkheid kunnen en moeten nemen. Ze worden daarin ondersteund, maar ook daarop aangesproken. Ouders mogen rekenen op het onderwijs en de gemeente als het gaat om een veilige schoolomgeving waar hun kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Andersom verwachten gemeente en onderwijs van ouders dat zij zich mede inzetten voor de  schoolcarrière van hun kind. Naast een sterke oudercomponent en inbedding in veiligheidsbeleid, bestaat het aanvalsplan uit activiteiten met betrekking tot schoolregels, deskundigheidsbevordering, lessen, signaleren van problemen, toeleiding naar zorg. Het Aanvalsplan is een erkende interventie.

Wat werkt dossier ouderen en alcohol 

Wilt u als gemeente overmatig alcoholgebruik bij 55-plussers voorkomen? Lees in het wat werkt-dossier ouderen en alcohol wat effectieve elementen zijn om uw aanpak vorm te geven. Daarnaast vindt u ook inspiratie in goede voorbeelden en erkende interventies.