Effectieve preventie van overgewicht vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat u zich samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties richt op de verschillende factoren die overgewicht veroorzaken. Belangrijk daarbij is het stimuleren van zowel gezonde voeding als bewegen. Zo worden verschillende soorten maatregelen en interventies in samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Bij een integrale aanpak wordt niet alleen gekeken naar het individu, maar ook naar alle verschillende omgevingen (thuis, school, werk, wijk, zorg) waarin overgewicht en obesitas ontstaan en in stand worden gehouden.

Om deze aanpak lokaal vorm te geven, kunt u de pijlers voor een integrale aanpak gebruiken. Per pijler vindt u mogelijkheden voor een concrete invulling.

Integrale aanpak overgewicht pijlers

Pijler Voorlichting en educatie

Aandacht voor gezonde voeding en sport en bewegen binnen het onderwijs en de kinderopvang, is van groot belang: vroeg begonnen is vroeg gewonnen. Op die manier leren kinderen van jongs af aan wat gezond eten inhoudt en waarom het belangrijk is voldoende te bewegen. Ouders zijn voorafgaand en tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren van hun kind erg ontvankelijk voor voorlichting. Volwassenen kunnen met voorlichting en cursussen op weg geholpen worden bij geven van een gezonde opvoeding en het maken van gezonde keuzes; voor henzelf en voor hun kinderen. Zie pijler Voorlichting en educatie.

Pijler Signalering, advies en ondersteuning

Bij signalering, advies en ondersteuning rond (dreigend) overgewicht spelen meerdere professionals een rol. Signaleren van (dreigend) overgewicht gebeurt bijvoorbeeld door de Jeugdgezondheidszorg, huisarts, school of welzijn. Advies en ondersteuning worden onder andere geboden door verschillende lokale partijen zoals de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, eerstelijnszorg en welzijn. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij het verwerven van deskundigheid en de onderlinge afstemming en samenwerking. Vaak is het nodig om intensieve interventies in te zetten om overgewicht aan te pakken. Deze ondersteuning richt zich niet alleen op het aanleren van vaardigheden voor gezonder eten en meer bewegen (gezondere leefstijl), maar soms ook op het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bij interventies voor de jeugd is vaak het hele gezin betrokken. Zie pijler Signalering, advies en ondersteuning.

Pijler Fysieke- en sociale omgeving

De omgeving is van grote invloed op de mate waarin mensen gezond eten, sporten en bewegen. We hebben te maken met een obesogene omgeving: een omgeving die mensen stimuleert om te veel te eten en daarnaast te weinig te bewegen. Onze leefomgeving is in de afgelopen tientallen jaren op zo’n manier veranderd en ingericht dat het steeds makkelijker is geworden te kiezen voor overmatige consumptie van calorierijk voedsel. Te veel eten wordt gestimuleerd doordat (calorierijk) voedsel makkelijker verkrijgbaar is. Daarnaast zijn de portiegroottes van producten toegenomen en mensen worden gestimuleerd om meer te kopen, bijvoorbeeld door voordeelverpakkingen. De trap wordt minder aantrekkelijk gepositioneerd en we worden automatisch geleid naar de lift of roltrap.

Er zijn verschillende interventies die bevorderen dat kinderen op school, op het kinderdagverblijf of bij de sportvereniging een gezonde voedingskeuze maken en voldoende bewegen. Naast de fysieke omgeving heeft echter ook de sociale omgeving invloed op ons eetgedrag. Ouders spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij een gezonde leefstijl van hun kind. Volwassenen zijn gebaat bij een werkomgeving die gezond eten en bewegen stimuleert. Zie pijler Fysieke en sociale omgeving.

Pijler Regelgeving en handhaving

Gemeenten kunnen met regelgeving invloed uitoefenen op verschillende settings. Zo kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om geen vergunning te verlenen voor mobiele snackkarren in de omgeving van scholen, of worden gekeken naar mogelijkheden om het aantal fastfoodbedrijven binnen een bepaald gebied te beperken. Zie pijler Regelgeving en handhaving.

Voorbeeld: Film integrale aanpak jeugd en overgewicht gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland geeft in een filmopname tips aan andere gemeenten om een integrale aanpak rondom jeugd met overgewicht aan te pakken.

Voorbeeld: integrale aanpak overgewicht Beuningen

Beuningers zijn gemiddeld zwaarder dan inwoners van omliggende gemeenten. Die constatering was aanleiding voor Fitkuur: volwassenen met overgewicht krijgen een jaar lang begeleiding bij het verliezen van gewicht. Lees meer over de integrale aanpak van overgewicht in Beuningen.

Meer informatie: