Bij signalering, advies en ondersteuning rond (dreigend) overgewicht spelen meerdere professionals een rol. Signaleren van (dreigend) overgewicht gebeurt bijvoorbeeld door de Jeugdgezondheidszorg, huisarts, school of welzijn. Advies en ondersteuning worden onder andere geboden door verschillende lokale partijen zoals de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, eerstelijnszorg en welzijn. De gemeente kan deze professionals faciliteren bij het verwerven van deskundigheid en de onderlinge afstemming en samenwerking.

Vaak is het nodig om intensieve interventies in te zetten om overgewicht aan te pakken. Deze ondersteuning richt zich niet alleen op het aanleren van vaardigheden voor gezonder eten en meer bewegen (gezondere leefstijl), maar vaak ook op het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Bij interventies voor de jeugd is vaak het hele gezin betrokken.

Jeugd

Sinds de decentralisatie in 2015 is de financiering van preventie, ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar grotendeels bij gemeenten belegd. Gezondheid en overgewicht zijn niet alleen het speelveld van kind, ouders en zorgprofessionals. Ook professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol. De ondersteuning en zorg vraagt om goede samenwerking tussen kind en gezin en de verschillende zorg- en hulpverleners. Gemeenten organiseren de ondersteuning en zorg voor de kinderen die het nodig hebben. Dat biedt kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Om te kunnen blijven meedoen, plezier te hebben, in een betere gezondheid.

Pijler concreet invullen

Signaleren

Een goed systeem van overgewicht constateren brengt het kind met overgewicht vroegtijdig in beeld. Zo kan het kind snel de nodige ondersteuning en zorg krijgen. Dat is belangrijk om erger te voorkomen. De gemeente heeft een belangrijke rol in het organiseren van de samenwerking in de keten.

 • Constateren of een kind overgewicht heeft door het te meten en wegen gebeurt door daarvoor opgeleide BIG-professionals.
 • Leidsters op de kinderopvang, groepsleerkrachten, buurtsportcoaches of de vakleerkracht bewegingsonderwijs kunnen ongezonde eetgewoonten, overgewicht (en ondergewicht) en het achterblijven in motoriekontwikkeling signaleren en dit bespreken met ouders en de jeugdarts/jeugdverpleegkundige. Signaleren gebeurt dan bijvoorbeeld door tijdens fitheidstesten te meten en wegen op school. Om definitief overgewicht te kunnen constateren verwijzen ze het kind naar een jeugdverpleegkundige, huisarts of kinderarts.
 • In lespakketten zoals Lekker Fit! of Jump In zijn metingen van de BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. en motorische vaardigheden opgenomen.

Tip: interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen'

Gebruik de interventie 'Armoede en gezondheid van kinderen' om gezondheidsrisico's in relatie met geldgebrek, waaronder te weinig bewegen en niet gezond eten, te signaleren. Deze interventie wordt uitgevoerd door de JGZJeugdgezondheidszorg in samenwerking met de gemeentelijke sociale dienst.

Advies en ondersteuning

Nadat bij een kind overgewicht is geconstateerd, is het belangrijk om het kind en de ouders advies en ondersteuning te geven bij het veranderen van de leefstijl. Dit kan door:

 • Specifieke begeleiding door diëtisten (of fysiotherapeuten) en specifiek beweegaanbod bij fysiotherapeuten en sport- en beweegaanbieders voor kinderen met overgewicht.
 • Ondersteuningsprogramma’s voor kinderen met aandacht voor zelfvertrouwen, leren bewegen en het eetpatroon. Voorbeelden hiervan zijn Cool 2B Fit en Realfit. Deze en andere interventies, erkend en gericht op overgewicht voor jeugd vind u op de website van Allesoversport.
 • Gebruik een methodiek om te monitoren en evalueren om inzicht te krijgen in het functioneren van de samenwerking in de keten en om bij te kunnen sturen.

Voorbeeld: Gezinscoach onderdeel integrale aanpak

De gezinscoach maakt onderdeel uit van de integrale aanpak overgewicht in Delft. De scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin houden bij welke gezinnen geen gebruik maken van het specifieke aanbod, terwijl zij daarvoor wel in aanmerking komen. Die gezinnen krijgen een bezoek van de ‘vitaliteitscoach’. Dit is geen nieuwe functie, maar een extra rol voor medewerkers van bemoeizorg en thuisbegeleiding die deze gezinnen al bezoeken en bijgeschoold zijn voor deze nieuwe taak. Doel is om die gezinnen in het reguliere aanbod te laten participeren. - Gemeente Delft

Voorbeeld: Realfit, cursus voor jongeren

Realfit is een intensieve cursus voor jongeren tussen de 13-18 jaar met als doel een gewichtsstabilisatie of- afname. In deze cursus wordt een combinatie van de voedings-en bewegingslessen, individuele dieetconsulten met cognitieve gedragstherapie toegepast.

Volwassenen en ouderen

Volwassenen met overgewicht hebben een verhoogde kans op andere (chronische) aandoeningen en kunnen daardoor al bekend zijn in de zorg. Onder andere huisartsen, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten spelen dan ook een belangrijke rol bij het signaleren, doorverwijzen en bieden van praktische ondersteuning bij overgewicht. Per 1 januari wordt de gecombineerde leefstijlinterventie vergoed vanuit de basisverzekering. Lees meer over de Gecombineerde leefstijlinterventie en welke erkende GLI's opgenomen zijn

Pijler concreet invullen

Signaleren

 • Via huisartsen; ook wanneer patiënten voor andere klachten komen die niet gerelateerd zijn aan gewicht.
 • Overgewicht bij zwangere vrouwen signaleren via verloskundigen.
 • Signaleren van geleidelijke gewichtstoename of -afname door professionals in de (thuis)zorg.
 • In samenwerking met bijvoorbeeld bedrijfsgeneeskundige zorg of het consultatiebureau voor ouderen stimuleert de gemeente preventieconsulten.

Advies en ondersteuning

 • Afvalbegeleiding met hulp van de diëtist.
 • Begeleiding met behulp van een leefstijlcoach.
 • Beweeg- en leefstijlprogramma’s. Ook voor mensen met een lage SESSociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. en 50-plussers en/of een chronische ziekte zoals diabetes. Vaak onder leiding van medewerkers welzijn, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches of zorggeschoolde sportdocenten.
 • Programma’s die zich richten op gezond leren koken met een klein budget zoals Goedkoop gezonde voeding
 • Bewegen in woonzorginstellingen. Ouderen die in een zorginstelling wonen bewegen veel te weinig, blijkt uit onderzoek van kennisinstituut TNONederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek .
 • Buurtsportcoach: een deel van de buurtsportcoaches is actief op het snijvlak zorg en sport en kunnen een rol hebben in het begeleiden van mensen met een chronische ziekte naar passend sport- en beweegaanbod in de buurt. Lees meer op de pagina Buurtsportcoaches en over de rol van de buurtsportcoach op het snijvlak zorg en sport.