Als u op basis van het wijkgezondheidsprofiel de prioriteiten, thema’s en doelen hebt vastgesteld, dan is de volgende stap de doelen te vertalen naar concrete acties en interventies. Dat doet u in een uitvoeringsprogramma of plan van aanpak. Daarin legt u vast ‘wat gaan we doen’ en vertaalt dat naar ‘hoe gaan we dat doen?’. Maak samen met betrokken partijen en inwoners een plan met een mix van erkende interventies. Zorg voor goede samenwerkingsafspraken met de verschillende betrokken organisaties.

Uw beleidsnota of wijkaanpak vormgeven?

Hoe u de doelstellingen (wat gaan we doen?) uitwerkt en vertaalt naar concrete acties en interventies (hoe gaan we dat doen?) is verschillend. Een uitvoeringsprogramma op basis van een beleidsnota is meer op hoofdlijnen uitgewerkt dan een lokale aanpak in de wijk. Voor beide geldt dat  u professionals en inwoners bij de ontwikkeling betrekt.

 

In het uitvoeringsprogramma en plan van aanpak beschrijft u:

  • de beoogde resultaten,
  • een mix van erkende interventies,  
  • acties die de partijen gaan uitvoeren,  
  • de samenwerkingsafspraken (verantwoordelijkheden, taken, tijdspad, budget), en
  • hoe u de uitkomsten en proces gaat evalueren

Kies een mix van erkende interventies

Om een zorgvuldige keuze van interventies te maken is het belangrijk dat u inzicht hebt in de factoren die een rol spelen in het thema waarmee u aan de slag wilt. Gezondheidsproblemen zijn vaak niet alleen het gevolg van ongezond individueel gedrag. Ook de omgeving heeft invloed, waar iemand leeft, werkt en woont. Daarom is een brede, integrale aanpak nodig.

Wilt u bijvoorbeeld bewegen bij ouderen stimuleren, dan is inzicht belangrijk in welke ouderen weinig bewegen, waarom ze weinig bewegen (bijvoorbeeld valangst) maar ook of er wel genoeg voorzieningen zijn voor ouderen. U kunt het wijkgezondheidsprofiel of lokale gegevens van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst gebruiken om zicht te krijgen op achterliggende factoren. Daarnaast is het ook belangrijk de wensen en behoeften van de doelgroepen te kennen. Focusgroep gesprekken of interviews met de doelgroep helpen hierbij.

Hebt u inzicht in de factoren waar uw aanpak zich op moet richten? Kijk dan vervolgens naar wat er in uw gemeente of wijk al gebeurt op het gekozen thema, wat er mist of wat verbeterd moet worden. Maak een overzicht van mogelijke interventies die u kunt inzetten om de hiaten in uw integrale aanpak op te vullen of uw bestaande aanbod te verbeteren.

Tip: Snel ​​​interventies vinden

Snel weten welke erkende interventies er zijn voor (gezondheids)thema’s, gemeente, wijk en doelgroepen? Bekijk de interventieoverzichten. U kunt ook zelf interventies zoeken via het zoekformulier of in de databanken van andere organisaties.

Een mix van interventies

Een krachtig beleid of effectieve aanpak bestaat uit een mix van interventies, die inspelen op zowel de fysieke en sociale omgeving als op het gedrag van het individu. Besteed daarbij aandacht aan de volgende pijlers:

  • Pijler Voorlichting en educatie via bijvoorbeeld programma's en lessen op school, campagnes, websites of folders met informatie. Deze pijler gaat ook over voorlichting om draagvlak te creëren voor beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld rond alcohol).
  • Pijler Signalering, advies en ondersteuning: vroegtijdig signaleren van risicofactoren, screening, kortdurend advies en doorverwijzing naar ondersteuning of behandeling en intensievere begeleiding en aandacht voor vaardigheden. Denk aan een cursus voor 13-18 jarigen rond overgewicht en stoppen-met-rokencursussen.
  • Pijler Fysieke en sociale omgevingmaatregelen gericht op een gezonde leefomgeving die gezond gedrag stimuleert, zoals rookvrije schoolpleinen, aanpassingen met behulp van nudging, het creëren van meer speelruimte in de wijk, aanpassingen in de infrastructuur van aandachtswijken, het stimuleren van onderlinge betrokkenheid en sociale steun van buurtbewoners.
  • Pijler Regelgeving- en handhaving: regels, reglementen, wetten, beleidsmaatregelen, protocollen en de handhaving daarvan. Een belangrijke pijler bij alcoholmatiging. Ook bij het bevorderen van seksuele gezondheid zijn er wettelijke taken om bij aan te sluiten.

Meer weten over pijlers van gezondheidsthema’s?

Bekijk hoe u de pijlers in kunt vullen voor overgewicht, sport&bewegen, alcohol, drugs, tabak, depressie en seksuele gezondheid.

Tip: Instrumenten voor het kiezen van interventies

Bekijk de verschillende instrumenten die u kunt inzetten bij het kiezen van interventies, zoals het stappenplan Hoe kies ik een interventie? of de preventiewijzer van de toolkit Preventie in de wijk.

Stem interventies af op wijk en doelgroep

Nadat u één of meerdere interventie(s) hebt gekozen, kijkt u eerst of u direct met de interventie aan de slag kunt. Misschien zijn er aanpassingen nodig zodat de interventie (beter) aansluit bij uw wijk en, of doelgroep. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk de werkzame elementen  te behouden. Bij de meest recente erkende interventies op Loketgezondleven.nl zijn de werkzame elementen genoemd. Neem altijd contact op met de interventie-eigenaar als u de interventie op onderdelen wilt aanpassen. Op deze pagina leest u meer over interventies aanpassen.

Maak samenwerkingsafspraken

Bij gezondheidsproblemen spelen vaak meerdere factoren een rol. Daarom is inzet nodig vanuit meerdere partijen om een probleem of thema integraal aan te pakken. Maak daarom afspraken met verschillende sectoren, organisaties en inwoners over de samenwerking, verantwoordelijkheden, taken, tijdsbesteding en geld om tot een succesvolle uitvoering te komen. Hiervoor zijn soms samenwerkingsovereenkomsten en convenanten nodig. Lees meer over samenwerken.