Het belangrijkste beleidskader voor een lokaal tabaksbeleid is de Tabaks- en rookwarenwet. Ook zijn er Kamerbrieven en nationale preventieprogramma’s die richting kunnen geven aan de invulling van lokaal beleid. Daarnaast gelden internationale verdragen waarop het Nederlandse tabaksbeleid moet aansluiten. De belangrijkste doelstellingen van het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid sluiten aan bij de doelen die de WHOWorld Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) Wereldgezondheidsorganisatie en de EUEuropese unie stellen. De doelstellingen zijn:

 • voorkomen dat jongeren beginnen met roken
 • mensen helpen die willen stoppen met roken
 • mensen beschermen tegen tabaksrook

Tabaks- en rookwarenwet

Landelijk beleid


De Tabaks- en rookwarenwet 

Deze wet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te beschermen. De Tabaks- en rookwarenwet is een herziening van de oude tabakswet en is op 20 mei 2016 in werking getreden. In 2017 zijn nog aanpassingen gedaan met betrekking tot elektronische dampwaar (e-sigaretten) zonder nicotine zoals de shisha-pen[1]. In de Tabaks- en rookwarenwet staan (artikel 5, lid 10) onder meer de volgende bepalingen:

 • Roken is verboden in alle openbare ruimten en de horeca.
 • Werknemers mogen op het werk alleen roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes.
 • Winkeliers mogen geen tabak of tabaksartikelen of elektronische dampwaar zonder nicotine verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak.
 • Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is verboden.
 • Personen die de regels overtreden krijgen een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWANederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Overtredingen van de Tabakswet kunnen gemeld worden via de site van de NVWA of via telefoonnummer 0900-0388. 

Belangrijke wijzigingen

 • De leeftijdsgrens van 18 jaar geldt nu ook voor elektronische-sigaretten en navulverpakkingen, en voor elektronische dampwaar zonder nicotine. De NVWA controleert hierop. 
 • Op de verpakkingen van rookwaren staan nu afbeeldingen die mensen moeten afschrikken en die hen wijzen op de risico's van roken. Daarnaast staat er informatie over stophulp op pakjes: een verwijzing naar ikstopnu.nl en de gratis Stoplijn 0800-1995.
 • Voor e-sigaretten en navulverpakkingen geldt inmiddels een reclameverbod.
 • Er worden strengere eisen gesteld aan de samenstelling van tabaksproducten

Ontwikkelingen

 • De Tweede Kamer heeft in 2016 een amendement aangenomen waarin besloten is dat per 1 januari 2020 alle schoolpleinen in Nederland rookvrij moeten zijn.
 • De Tweede kamer heeft in januari 2017 het amendement voor het uitstalverbod (display-ban) aangenomen. Er wordt naar gestreefd het uitstalverbod in 2020 voor supermarkten en in 2022 voor andere verkooppunten in te laten gaan. 

Bronnen: 


Landelijk beleid 

Via nationale programma’s en Kamerbrieven laat de landelijke overheid weten welke thema’s zij belangrijk acht voor het landelijke beleid. Daarmee geeft zij richting aan het beleid van lokale overheden.

Kamerbrief over Tabaks- en rookwaren – 5 juli 2017

Kamerbrief over Tabaks- en rookwaren met onder meer de aanstaande regelgeving met betrekking tot de elektronische dampwaren zonder nicotine en het uitstalverbod met betrekking tot tabaksproducten en aanverwante producten.

Kamerbrief Voortgangsrapportage handhavingscijfers NVWA 2016 inzake naleving van de regels in de Tabaks- en rookwarenwet – 10 februari 2017

In de Kamerbrief over handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens vindt u onder meer een jaarlijkse rapportage van de NVWA met betrekking tot naleving van het rookverbod en de leeftijdsgrens.

Kamerbrief over naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 – 6 juli 2016

In de Kamerbrief over naleving leeftijdsgrens alcohol en tabak 2016 vindt u:

 • de resultaten van periodiek terugkerend onderzoek naar de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak (en alcohol), uitgevoerd door Bureau Nuchter;
 • een update over de door de staatssecretaris aan de brancheorganisaties gevraagde plannen ter verbetering van de naleving;
 • als bijlage het rapport Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016, door Nuchter Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen.

Kamerbrief over stand van zaken tabaksontmoediging – 23 december 2015

In de Kamerbrief over stand van zaken tabaksontmoediging leest u meer over het stimuleren Rookvrije schoolterreinen, in aanloop naar het verbod in 2020 [2].

Kamerbrief bij de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 – dec 2015

De belangrijkste punten uit de Kamerbrief bij de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019:

 • nota gezondheidsbeleid, die het kabinet elke vier jaar uitbrengt, conform de Wet publieke gezondheid (WpgWet publieke gezondheid).
 • roken blijft een belangrijk speerpunt van gezondheidsbeleid.
 • gezondheidsverschillen tussen hoog- en laag opgeleiden moeten stabiliseren of kleiner worden.
 • centraal in de aanpak staan het stimuleren van en gezonde leefomgeving en de integrale aanpak via onderwijs, werk, wijk en zorg.

Europese wetgeving en WHO-kaderverdrag

In de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet is sinds 20 mei 2016 de Europese Tabaksproductenrichtlijn wettelijk verankerd. De verplichte gezondheidswaarschuwingen en de kwaliteitsnormen voor elektronische sigaretten zijn voorbeelden van maatregelen die uit deze richtlijn komen.

Bron: website Europese Commissie, Regelgeving Tabaksproducten Geraadpleegd op 11 april 2018.

Kaderverdrag tabaksontmoediging FCTCFramework Convention on Tobacco Control

Nederland is samen met 180 landen ondertekenaar van het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Dit is een verdrag van de World Health Organisation (WHOWorld Health Organization (WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie ) Wereldgezondheidsorganisatie.). Het verdrag heeft tot doel de huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de gevolgen van tabaksconsumptie en het blootstaan aan tabaksrook. De ondertekenaars worden geacht op tien punten actie te ondernemen. Zij moeten onder meer burgers beschermen tegen tabaksrook en bewustwordingscampagnes opzetten om het gebruik van tabak te ontmoedigen. Ook moet het tabaksontmoedigingsbeleid beschermd worden tegen de belangen van de tabaksindustrie en mogen overheden derhalve niet samenwerken met de tabaksindustrie. Lees meer over uitvoeren en samenwerken bij tabakspreventie.

Bron: Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2012 (hoofdstuk over wetgeving). Trimbos-instituut/WODC, 2013.

MPOWER – beleidsmaatregelen

Om de uitvoering van het FCTC te faciliteren presenteerde de WHO MPOWER, een pakket effectieve beleidsmaatregelen. Achter de maatregel staat hoe er in Nederland uitvoering aan wordt gegeven.

 • Monitor tobacco use: landelijke cijfers over rookgedrag worden jaarlijks verzameld door het Trimbos-instituut. Ook op GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-niveau (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) zijn cijfers over rookgedrag beschikbaar.
 • Protect people from smoking tobacco: in Nederland biedt de Tabaks- en rookwarenwet bescherming tegen meeroken in openbare ruimtes, openbaar vervoer, op de werkplek en in de horeca. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor tabaksreclame beperkt tot de tabaksspeciaalzaken en mag de tabaksindustrie geen activiteiten sponseren.
 • Offer help to quit tobacco: de behandeling van tabaksverslaving wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Warn about the dangers of tobacco: via massamediale campagnes en teksten op pakjes worden rokers gewaarschuwd voor de gevaren van roken.
 • Enforce bans on tobacco advertising and promotion: in Nederland gelden verschillende beperkingen voor sponsoring en het maken van reclame voor tabakswaren. Uitdelen van rookwaren is verboden, net als op jongeren gerichte reclame gericht voor tabakswaren. Het uitstallen van rookwaren is aan regels gebonden en wordt in de toekomst verboden (behalve in speciaalzaken). Toezicht op de regels is belegd bij de NVWANederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
 • Raise taxes on tobacco products: Nederland heft accijns op tabak. De prijs van tabak is vergelijkbaar met de prijs in omringende landen.

De bouwstenen van dit pakket keren terug in het Nederlandse tabaksbeleid en kunnen deels ook terugkomen in lokaal beleid (Monitor, Protect, Warn en Enforce) [3]

Bron: MPOWER - A Policy package to reverse the tobacco epidemic, WHO, 2008.

Referenties en bronnen

 1. Kamerbrief over Tabaks- en rookwaren (TK 32011-57) (5 juli 2017). 2017.
 2. Amendement Dik-Faber wijziging Tabakswet. 2016.
 3. WHOWorld Health Organization (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie . MPOWER - A policy package to reverse the tobacco epidemic. Geneve (Zwitserland): WHO Press 2008.