U bent hier

Evalueren in gemeente en wijk

Evalueren helpt bij het maken en uitvoeren van gezondheidsbeleid en wijkgerichte gezondheidsbevordering. Denk al bij het opstellen van beleid na over het evalueren daarvan. Maak al bij aanvang keuzes over wat u wilt evalueren, wanneer u resultaten wilt weten en wat daarvoor nodig is. Werk dit uit in een evaluatieplan. Dit helpt om vooraf de juiste keuzes te maken met betrekking tot evalueren en voorkomt dat u dingen over het hoofd ziet.

Meerwaarde van evalueren in gemeente en wijk

  • Evalueren helpt bij het tussentijds bijsturen en het opstellen van verbeterpunten voor nieuw beleid of interventies.
  • Evalueren geeft inzicht in de succesfactoren van uw beleid en interventies.
  • Evalueren houdt bestuur, samenwerkingspartners en burgers betrokken.
  • Evalueren helpt bij verantwoording, agendering en zorgen voor financiering.

Welke manier van evalueren in uw gemeente of wijk kiest u?

Er zijn verschillende soorten evaluaties die u voor verschillende doelen kunt toepassen. Welk type evaluatie u kiest hangt af van wat u wilt weten.

  • Procesevaluatie: beoordelen of activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd.
  • Effectevaluatie: nagaan of een interventie het gewenste effect heeft.
  • Monitoring: een reeks metingen op verschillende momenten, waardoor u inzicht krijgt in ontwikkelingen.
  • Maatschappelijke Kosten en Baten analyse: in beeld brengen wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van een aanpak.

Tip: Betrek partners bij de evaluatie in uw gemeente of wijk

Betrek de partners bij de evaluatie. Dat helpt om wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, maar biedt ook een kans om afspraken te maken over aansluiting bij bestaande dataverzameling, wat met de uitkomsten van de evaluatie wordt gedaan en wie daarover communiceert. Lees hier 12 redenen voor betrekken van partnerorganisaties in evaluatie

Tip: Evaluatie Budgetcalculator

Deze checklist geeft een gedetailleerd overzicht van kosten voor de opzet en uitvoering van een programma-evaluatie.

Voorbeeld: Evalueren van samenwerking

Vanuit de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem is de pilot Aansluiting buurtcoaches/sociale teams en eerstelijnsvoorzieningen ontwikkeld. Het doel hiervan is om via samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen met sociale wijkteams en buurtcoachteams cliënten laagdrempelig en snel de benodigde hulp te kunnen bieden. Dit kan hulp zijn vanuit zorg en/of vanuit welzijn. Het doel is ook om zo erger te voorkomen en doorstroming naar 2e lijns zorg te verminderen. De cliënt wordt daarbij gestimuleerd oplossingen in zijn omgeving te zoeken.Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft door middel van een  procesevaluatie de samenwerking geëvalueerd en succes- en knelpunten in kaart gebracht.

Evalueren wijkgerichte gezondheidsbevordering

Evalueren van een Gezonde Wijkaanpak vraagt vaak om een specifieke benadering omdat deze aanpak gericht is op meerdere (gezondheids)thema’s en doelgroepen, waarbij verschillende partners samen met wijkbewoners werken aan de uitvoering. Het evalueren van wijkgerichte gezondheidsbevordering gaat vaak om het in kaart brengen van de effecten op verschillende domeinen, denk aan leefstijl, preventie en zorg, fysieke en sociale leefomgeving, werk en opleiding. Resultaten op gezondheidsuitkomsten van een Gezonde Wijkaanpak zijn naar verwachting niet al na een jaar te meten omdat het vaak gaat om een veelheid aan activiteiten en factoren en directe verbanden tussen een Gezonde Wijkaanpak en gezondheidsuitkomsten moeilijk aantoonbaar zijn. De blog van Marije van Koperen geeft u 10 tips voor het evalueren van complexe wijkgerichte programma's

Materialen voor het evalueren van wijkgerichte gezondheidsbevordering

In deze handreiking vindt u ook informatie over het monitoren en evalueren van het beleid en de uitvoering van activiteiten rond sport en bewegenovergewichtdepressiealcohol,drugs, seksuele gezondheid en valpreventie.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer