Beleidsfocus lokaal tabaksbeleid

In de gemeentelijke beleidsfocus legt u vast op welke doelgroepen en op welke gedragingen het tabaksbeleid zich met name zal richten. Om dit vast te stellen is een lokale probleemanalyse belangrijk. Een probleemanalyse geeft inzicht in de actuele lokale problematiek, en in de doelgroepen en settings waar een aanpak het hardst nodig is.

De beleidsfocus kan bijvoorbeeld een of meer van de volgende speerpunten betreffen:

 • Ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien
 • Voorkomen dat kinderen en jonge mensen beginnen met roken
 • Het voorkomen en terugdringen van roken onder risicogroepen
 • Voorkomen dat burgers worden blootgesteld aan meeroken
 • Het aantal mensen dat rookt in de gemeente of in bepaalde wijken terugbrengen


Doelstellingen voor lokaal tabaksbeleid formuleren

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse als kader stelt u vervolgens doelen die u wenst te bereiken met het beleidsplan tabakspreventie. De doelen worden bij voorkeur zodanig (realistisch) geformuleerd dat ze binnen de beleidsperiode behaald kunnen worden. Bij het formuleren van doelstellingen stelt u zich de vraag: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn?


Voorbeelden van doelen

Doel: Voorkomen dat kinderen en jonge mensen beginnen met roken

 • Het aantal rookvrije scholen in de gemeente neemt toe van x% naar x%
 • Het aantal rookvrije sportterreinen in de gemeente neemt toe van x% naar x%
 • De naleving van de leeftijdsgrens voor tabaksverkoop is toegenomen van x% naar x%.

Doel: Het voorkomen en terugdringen van roken onder bepaalde risicogroepen

 • Zwangere vrouwen worden gestimuleerd te stoppen met roken, in elk geval tijdens de zwangerschap.
 • In de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen wordt fors ingezet op hulp bij stoppen met roken.

Doel: Voorkomen dat burgers worden blootgesteld aan meeroken

 • De Jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg) adviseert hoe ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen meeroken.
 • Er is actief toezicht op naleving van de Tabakswet. Overtredingen worden gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Het programma Rookvrij Opgroeien wordt uitgevoerd.

Doel: Ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien

 • De speelpleinen in de openbare ruimte worden rookvrij
 • Besturen van instellingen voor kinderopvang worden opgeroepen een tabaksbeleid te maken waarin ervoor gezorgd wordt dat kinderen niet worden blootgesteld aan meeroken of aan rokende mensen.
 • Vooruitlopend op de wettelijke verplichting dat schoolpleinen per 1 januari 2020 rookvrij moeten zijn, worden alle scholen daarover ge√Įnformeerd en krijgen hulp en advies.

Doel: Het aantal mensen dat rookt in de gemeente of in bepaalde wijken terugbrengen

 • Alle rokers die willen stoppen, kunnen in de regio gebruik maken van de aanbevolen stopondersteuning.
 • Er is een sociale kaart met informatie voor zorgverleners en zorgvragers over de behandeling van tabaksverslaving.

Doel: Agendasetting en draagvlak bevorderen

 • Er wordt lokaal aangehaakt op landelijke voorlichtingscampagnes of bewustwordingsinitiatieven die de doelstellingen van het gemeentelijk tabaksbeleid ondersteunen.
 • Burgerinitiatieven die bijdragen aan de aanpak van rookproblemen worden ondersteund en bekendheid gegeven.