Capaciteit

Omdat iedere gemeente een beperkte capaciteit heeft (menskracht, geld en deskundigheid) is het van belang om prioriteiten te stellen. Dat kan een gemeente samen met lokale partners doen door met hen te inventariseren wat hun bijdrage kan zijn aan de beleidsdoelstellingen. Welke activiteiten worden er al gedaan in de gemeente en wat is er aanvullend nodig?

Coördinatie en uitvoering

Omdat resultaten van preventiebeleid niet van het ene op het andere moment worden bereikt, is het nodig om budget voor enkele jaren te reserveren, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen. Zorg daarbij ook voor budget voor de coördinatie van het programma en de uitvoerende activiteiten.

Tips capaciteit en budget

  • Coördinatie: naast de bekostiging van het projectleiderschap is er voldoende werkbudget nodig voor het creëren van publiek draagvlak (communicatie, publiciteit), het stelselmatig monitoren en evalueren, en het inhuren van externe deskundigheid.
  • Voor de uitvoerende activiteiten kan een gemeente bij lokale partners achterhalen wat hun kosten en bijdragen zijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij: zijn er aanvullende acties nodig om aan de randvoorwaarden te voldoen, zoals deskundigheidsbevordering, netwerkontwikkeling of extra menskracht?
  • Voor kleine gemeenten met een tekort aan menskracht op de beleidsafdeling kan de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst of de provinciale sportorganisatie niet alleen een adviserende maar ook een ondersteunende rol spelen.
  • Bij de aanpak van overgewicht bij kinderen is het van belang je te realiseren dat overgewicht vaak een symptoom  is van onderliggende problemen op verschillende terreinen. De daarvoor benodigde ondersteuning en zorg kent verschillende soorten handelingen, verschillende uitvoerders en wordt gefinancierd vanuit verschillende wetten. Inzet op bijvoorbeeld psychosociale begeleiding valt onder de Jeugd GGZGeestelijke gezondheidszorg (Jeugdwet) en betaalt de gemeente. Dit kan worden ingezet wanneer bijvoorbeeld een gebrek aan zelfvertrouwen het kind. Een indicatie voor fysiotherapie in geval van een motorische beperking kan worden gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet. Bron: c4o Care for Obesity

Budget

Het goed aansluiten bij en benutten van de bestaande mogelijkheden, bijvoorbeeld begrotingen van andere beleidsterreinen zoals onderwijs, sport en ruimtelijke ordening, biedt de meeste kansen om samenhangende en gefinancierde integrale aanpak te realiseren. Door geldstromen uit verschillende sectoren te bundelen en geldstromen te verleggen naar de preventie van overgewicht, ontstaat een duurzaam budget.

De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Deze gemeentepolis bestaat uit drie bouwstenen: uiteraard een basisverzekering (overwegend een reguliere naturapolis met de mogelijkheid tot het verzekeren van het verplicht eigen risico), daarbovenop de keuze uit aanvullende verzekeringen (reguliere aanvullende verzekeringen zoals ook individueel af te sluiten) en ten slotte de gemeentespecifieke uitbreidingen (zorgkosten die gemeenten via de gemeentepolis willen compenseren). De gemeente bepaalt in overleg met de zorgverzekeraar hoe ze specifieke uitbreidingen wil invullen. En dat biedt kansen en mogelijkheden op het gebied van preventie van overgewicht. Meerdere zorgverzekeraars werken in het verlengde van de gemeentepolis met aanvullende budgetten. Dit kent twee vormen: 1. stimuleren en ondersteunen van gezondheids- en wijkinitiatieven, bijvoorbeeld de aanpak van overgewicht bij kinderen. 2. een extra bedrag, bijvoorbeeld € 1,- per deelnemer aan gemeentepolis als budget per jaar om gezondheidsbevorderende projecten te financieren.

Andere geldstromen

Verschillende (tijdelijke) initiatieven stimuleren lokale kennisontwikkeling of projecten die een duurzame bijdrage leveren aan het voorkomen of terugdringen van overgewicht van burgers. Voorbeelden zijn:

Financiering Kind naar Gezonder Gewicht

Om overgewicht en obesitas bij kinderen effectief aan te pakken, is een brede domeinoverstijgende aanpak van belang. Er spelen vaak meerdere problemen, die verder reiken dan voeding, beweging en slapen. Dat betekent dat er voor passende ondersteuning en zorg verschillende uitvoerders, handelingen en financiering vanuit meerdere wetten nodig zijn. Welke wetten en mogelijkheden benut kunnen worden, is te lezen in de financieringsbijlage.

Kostenmonitor biedt inzicht

Met de 'kostenmonitor integrale aanpak overgewicht jeugd', ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam, kunnen gemeenten inzicht krijgen in de kosten van de activiteiten die zij (gaan) uitvoeren in het kader van de integrale aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren.