Een evaluatie geeft inzicht in het effect van lokaal overgewichtpreventiebeleid en het verloop van het proces. Niet alleen achteraf, maar ook tussentijds, zodat het mogelijk is om bij te sturen. U kunt het beleid op drie niveaus evalueren: door het proces te beoordelen, de bereikte effecten te meten en door de voortgang te monitoren.

Op deze pagina leest u welke indicatoren en instrumenten u voor de verschillende evaluatieniveaus kunt gebruiken.

Tip: Handleiding monitoren en evalueren overgewicht bij kinderen

In het artikel Meten=(Z)weten op Allesoversport.nl vindt u de belangrijkste tips uit de Handleiding monitoren en evalueren van projecten en interventies die zich richten op kinderen met (risico op) overgewicht gericht op het bevorderen van gezond gedrag.

Effectevaluatie

Met een effectevaluatie kunt u in kaart brengen in hoeverre u de eerder gestelde doelen behaald heeft. Mogelijke indicatoren (deze hangen dus af van uw doelen) waarop u effect kunt meten zijn:

  • Verandering in gedrag (meer bewegen/gezonder eten).
  • Afname overgewichtcijfers.
  • Verbetering in gezondheid en ervaren gezondheid.
  • Toename van de sport- en beweegdeelname.
  • Verandering in omgeving (aantal gezonde school- en sportkantines, gezonder voedingsaanbod, aantal sport- en speelplekken).
  • Verandering in factoren die gedrag beïnvloeden (bijvoorbeeld kennis, attitude, vaardigheden).

Instrumenten

Om deze effecten te meten kunt u gebruikmaken van de instrumenten voor monitoring. Daarnaast kunt u gebruikmaken van verschillende soorten vragenlijsten om beweeggedrag (SQUASH vragenlijst), of het voedselaanbod in een kantine (Kantinescan) in kaart te brengen. De fitheid van mensen kunt u ook meten met bijvoorbeeld de Eurofittest (gericht op kinderen).

Monitoring en evaluatiewijzer sport & bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport & Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.

Monitoring

Door middel van monitoring houd je zicht op de voortgang van de beoogde resultaten. Welke interventies en maatregelen van het uitvoeringsplan zijn uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt zijn daarnaast vragen die door middel van monitoring beantwoord kunnen worden. Voor het monitoren van het overgewichtpreventie kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:

  • GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-monitor: monitor naar gezondheid inwoners.
  • KISS-monitor (NOC*NSFNederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie): monitor naar sportdeelname bij sportverenigingen.
  • Het monitoren van activiteiten en interventies (frequentie, deelnemersaantal, uitval etc.).

Procesevaluatie

Met behulp van een procesevaluatie kan de gemeente beoordelen of interventies of beleid op de juiste wijze en naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Procesevaluaties kunnen uitgevoerd worden door middel van bijvoorbeeld interviews of focusgroepgesprekken. Bekijk een voorbeeld van een interviewleidraad voor Overgewicht.

Lees meer over het doen van een procesevaluatie in het algemeen.