Op deze pagina leest u over de gecombineerde leefstijlinterventie die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Met deze leefstijlinterventie werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering krijgt advies over en begeleiding bij:

 • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
 • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
 • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

De interventie bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie is de interventie en hoe kan iemand deelnemen?

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering. 

 • Er is sprake van overgewicht bij een BMIBody Mass Index. De BMI Body Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht. ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2. 
 • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose. 
 • Adolescenten vanaf 16 jaar kunnen deelnemen als de verwijzer en GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie -aanbieder inschatten dat de jongere baat heeft bij het volgen van de GLI en hier cognitief en sociaal toe in staat is. Er is geen bovengrens t.a.v. leeftijd.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. Het kan per zorgverzekeraar verschillen welke medische specialisten zij accepteren als doorverwijzer. Bekijk hiervoor de polisvoorwaarden.

De huisarts is voor volwassenen het eerste medische aanspreekpunt. Daarom is de huisarts primair de verwijzer naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Daarnaast is het ook belangrijk dat de interventieaanbieder regelmatig terugkoppelt naar de huisarts en dat zij regelmatig zorginhoudelijk afstemmen.

Ook een behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld de internist of de cardioloog) kan verwijzen naar deze leefstijlinterventie. De verwijzend behandelaar dient kennis te hebben van de medische geschiedenis van de persoon, van eventuele co-morbiditeit en van medicatiegebruik. Hetzelfde geldt voor verwijzers uit andere sectoren. Iemand verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Naast deze criteria is ook de motivatie van de deelnemer van belang.

Bij mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komt vaak co-morbiditeit voor die leidt tot extra zorgvragen. Daarom is het van belang dat de verwijzend huisarts of medisch specialist vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een specialistisch dieetadvies. Of als er sprake is van een deelnemer met een inspanningsbeperking.  

Als een medisch specialist iemand verwijst naar de interventie, is het nodig afspraken te maken met de huisarts van de deelnemer. Bijvoorbeeld over wie het aanspreekpunt is voor de interventieaanbieder. Als een medisch specialist een deelnemer verwijst en de deelnemer is tijdens looptijd van de interventie onder behandeling van die specialist, dan is deze behandelaar en niet de huisarts het aanspreekpunt voor de interventie aanbieder. Tenzij dit expliciet anders is afgesproken.

Erkende programma’s

Op dit moment worden in Nederland 4 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering:  

Samen Sportief in Bewegingde BeweegKuur, SLIMMER en CooL.

Vier GLI's op een rij

Wilt u de 4 erkende gecombineerde leefstijlinterventies die vergoed worden uit de basisverzekering vergelijken? Klik dan door naar de tabel waarin de verschillende eigenschappen van de erkende GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie 's naast elkaar zijn gezet.

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de gecombineerde leefstijlinterventie die vergoed wordt uit de basisverzekering geven. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden.

Het Addendum van het Zorginstituut over de gecombineerde leefstijlinterventie spreekt over competenties op het niveau van een hbo-opgeleide leefstijlcoach. Als u beschikt over deze competenties dan dient u zich te registeren (zie verder bij Hoe kunt u een gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden). Heeft u geen hbo-diploma, dan moet u op een andere wijze aantonen dat u over de benodigde competenties beschikt.

Het Zorginstituut stelt dat de vereiste competenties af te leiden zijn uit de interventie zelf. Dit betekent dat de inhoud van de interventie bepaalt wat de vereiste competenties zijn. Deze benadering is in lijn met de functionele systematiek van de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet ). Een ieder die bevoegd en bekwaam is om een interventie te doen, mag dit doen onder de Zvw.
Het Zorginstituut geeft hierbij als toelichting: ‘Om te voorkomen dat onvoldoende deskundige aanbieders de gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden, menen wij dat het goed zou zijn als zorgverzekeraars eisen rond de kwaliteit opnemen in hun polis. Wij menen dat deze eisen minimaal op het niveau van een gekwalificeerde leefstijlcoach zouden moeten liggen, dat wil zeggen dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de hbo-leefstijlcoach.’

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden vanuit de basisverzekering is het nodig dat u onderstaande stappen doorloopt:

Stap 1: Opleiding tot leefstijlcoach

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, moet u een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach volgen. Meer informatie hierover vindt u bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) . Als diëtist, fysiotherapeut of oefentherapeut heeft u een aantekening “leefstijlcoach” nodig in een paramedische register (NVD, KNGF of VvOCM). Erkende opleidingen kunt u vinden op de websites van deze beroepsverenigingen.

Stap 2: Licentie aanvragen

Voordat u een gecombineerde leefstijlinterventie aanbiedt, neemt u contact op met de eigenaar van een erkend programma. De eigenaar stelt eisen aan de aanbieder rond scholing en licentie. Hier zijn (mogelijk) kosten aan verbonden.   

Stap 3: Registratie van aanbieder in register

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, dan moet u in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) staan. U kunt ook de aantekening leefstijlcoach ophalen via een paramedisch register (NVD, KNGF of VvOCM).

Stap 4: Contractafspraken tussen aanbieder, zorggroep en zorgverzekeraar

Het is belangrijk dat u als aanbieder een contract heeft met een zorgverzekeraar omdat u anders geen kosten van de GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie kunt declareren. U neemt hiervoor eerst contact op met een zorgverzekeraar dat het programma aanbiedt waar u eerder een licentie voor heeft aangevraagd. Zorgverzekeraars maken voor de GLI bij voorkeur contractafspraken met zorggroepen. Vervolgens maakt de zorggroep afspraken met u als GLI-aanbieder Een direct contract tussen zorgverzekeraar en GLI-aanbieder is ook mogelijk.

Stap 5: Registratie GLI-Monitor en GLI-register

Als u bovenstaande stappen heeft doorlopen, moet u gegevens insturen voor de GLI-Monitor. Dit is een meetinstrument dat de basis vormt voor evaluatieonderzoek naar de GLI. In de GLI-Monitor worden gegevens van deelnemers en gegevens van de behandelgroep geregistreerd om inzicht te krijgen in bereik, aanbod en (kosten)effectiviteit.

GLI-aanbieders registreren ten minste op 3 meetmomenten: start behandelfase, na afloop behandelfase en na afloop onderhoudsfase. Het GLI-register faciliteert deze registratie en wordt in het najaar van 2020 gelanceerd. GLI-aanbieders worden hierover geïnformeerd via hun beroepsverenigingen en de interventie-eigenaren.

Potentieel GLI aanbod Nederland

Potentieel GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie aanbod Nederland

Bent u op zoek naar potentiële aanbieders in uw omgeving? Bekijk hiervoor deze interactieve kaart of de tabel geregistreerde aanbieders.

Uw interventie in het basispakket?

Het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw Zorgverzekeringswet ) vergoedt per 1 januari 2019, onder voorwaarden, de gecombineerde leefstijlinterventie.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding geldt dat de interventie moet passen binnen de beschrijving van de gecombineerde leefstijlinterventie (zie addendum) van het Zorginstituut Nederland (ZIN) en moet voldoen aan de voorwaarden van de vigerende NZa Nederlandse Zorgautoriteit -beleidsregel. Ook moet het programma minimaal zijn erkend op ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ vanuit het erkenningstraject van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en moet het programma uitgevoerd worden zoals het erkend is. Zorgverzekeraars Nederland adviseert aan de leden of een erkende gecombineerde leefstijlinterventie een aanspraak is uit de basisverzekering. Vervolgens beslist de zorgverzekeraar of hij (binnen de wet- en regelgeving) nog aanvullende criteria hanteert voor vergoeding en welke GLI Gecombineerde Leefstijlinterventie -aanbieders gecontracteerd worden.

Als u met uw programma aanspraak wilt maken op vergoeding uit de basisverzekering en uw programma wilt laten beoordelen door Zorgverzekeraars Nederland en door de erkenningscommissie van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, moet uw interventie voldoen aan de volgende criteria:

 • De interventie bestaat niet alleen op schrift en wordt ook echt uitgevoerd in Nederland.
 • Er is een Nederlandse handleiding en procesevaluatie beschikbaar.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
 • Materialen om de interventie uit te voeren zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

U kunt uw interventie aanmelden voor beoordeling via gli@zn.nl  en interventiedatabase.nl.

Meer lezen over de GLI?

 • Wilt u effectief aan de slag met een gecombineerde leefstijlinterventie voor behandeling van overgewicht bij volwassen? Lees dan het Wat werkt dossier over samen effectief aan de slag in uw gemeente.
 • In de factsheet GLI voor de huisartsen van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en partners vindt u veel praktische informatie over de inzet van een gecombineerde leefstijlinterventie.
 • Bekijk succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld het implementatiemodel van healthyLIFE

Vragen?

Heeft u na deze informatie nog vragen over de gecombineerde leefstijlinterventie?

Meer info? 

Wilt u meer weten of advies over de lokale toepassing van de gecombineerde leefstijlinterventie? Mail: 

Dieuwke Schokker
 Adviseur Kwaliteit interventies (a.i.)