Op deze pagina leest u over gecombineerde leefstijlinterventies voor de behandeling van overgewicht bij volwassenen. Met deze leefstijlinterventie, die sinds 2019 onder voorwaarden vergoed wordt door de basisverzekering, werken volwassenen aan hun leefstijl, gezonder eten en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht te verminderen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

 • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
 • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
 • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie is de interventie en hoe kan iemand deelnemen?

Alleen volwassenen met overgewicht en een extra risicofactor en volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie.

 • Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMIBody Mass Index. De BMI is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weergeeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van overgewicht of ondergewicht.) ≥ 25 kg/m2. Er is sprake van obesitas of ernstig overgewicht bij een BMI ≥ 30 kg/m2.
 • Bij een extra risicofactor gaat het om de aanwezigheid van risicofactoren voor Hart en Vaatziekten (HVZ), Diabetes Mellitus Type 2 (DM2) of de aanwezigheid van slaapapneu of artrose.

Deelname aan een gecombineerde leefstijlinterventie is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist. 

De huisarts is voor volwassenen het eerste medische aanspreekpunt. Daarom is de huisarts primair de verwijzer naar een gecombineerde leefstijlinterventie. Daarnaast is het ook belangrijk dat de interventieaanbieder regelmatig terugkoppelt naar de huisarts en dat zij regelmatig zorginhoudelijk afstemmen.

Ook een behandelend medisch specialist (bijvoorbeeld de internist of de cardioloog) kan verwijzen naar deze leefstijlinterventie. De verwijzend behandelaar dient kennis te hebben van de medische geschiedenis van de persoon, van eventuele co-morbiditeit en van medicatiegebruik. Hetzelfde geldt voor verwijzers uit andere sectoren. Iemand verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie kan pas vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. Naast deze criteria is ook de motivatie van de deelnemer van belang.

Bij mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico komt vaak co-morbiditeit voor die leidt tot extra zorgvragen. Daarom is het van belang dat de verwijzend huisarts of medisch specialist vaststelt of er indicaties zijn voor aanvullende zorg op het programma. Denk bijvoorbeeld aan een specialistisch dieetadvies. Of als er sprake is van een deelnemer met een inspanningsbeperking.  

Als een medisch specialist iemand verwijst naar de interventie, is het nodig afspraken te maken met de huisarts van de deelnemer. Bijvoorbeeld over wie het aanspreekpunt is voor de interventieaanbieder. Als een medisch specialist een deelnemer verwijst en de deelnemer is tijdens looptijd van de interventie onder behandeling van die specialist, dan is deze behandelaar en niet de huisarts het aanspreekpunt voor de interventie aanbieder. Tenzij dit expliciet anders is afgesproken.

Erkende programma’s

Op dit moment worden in Nederland 3 erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoed vanuit de basisverzekering: de BeweegKuur, SLIMMER en CooL.

Inspiratie opdoen?

Bekijk succesvolle voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld het implementatiemodel van healthyLIFE. 

Wie kan de interventie aanbieden?

Leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten kunnen de gecombineerde leefstijlinterventie geven. Waar nodig dient een aanbieder aanvullende competenties te verwerven die nodig zijn voor deze leefstijlinterventie. Een aanbieder kan de interventie alleen geven, maar kan die ook in samenwerking met anderen aanbieden.

Het Addendum van het Zorginstituut over de gecombineerde leefstijlinterventie spreekt over competenties op het niveau van een hboHoger Beroeps Onderwijs (HBO) -opgeleide leefstijlcoach. Als u beschikt over deze competenties dan dient u zich te registeren (zie verder bij Hoe kunt u een gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden). Heeft u geen hbo-diploma, dan moet u op een andere wijze aantonen dat u over de benodigde competenties beschikt.

Het Zorginstituut stelt dat de vereiste competenties af te leiden zijn uit de interventie zelf. Dit betekent dat de inhoud van de interventie bepaalt wat de vereiste competenties zijn. Deze benadering is in lijn met de functionele systematiek van de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ). Een ieder die bevoegd en bekwaam is om een interventie te doen, mag dit doen onder de Zvw.
Het Zorginstituut geeft hierbij als toelichting: ‘Om te voorkomen dat onvoldoende deskundige aanbieders de gecombineerde leefstijlinterventie aanbieden, menen wij dat het goed zou zijn als zorgverzekeraars eisen rond de kwaliteit opnemen in hun polis. Wij menen dat deze eisen minimaal op het niveau van een gekwalificeerde leefstijlcoach zouden moeten liggen, dat wil zeggen dat de aanbieder minimaal moet voldoen aan de competenties van de hbo-leefstijlcoach.’

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, kies dan voor een programma dat voldoet aan de voorwaarden (zie hieronder). U dient een aantal stappen te doorlopen. 

Licentie aanvragen 

Voordat u een gecombineerde leefstijlinterventie gaat aanbieden, neemt u contact op met de eigenaar van het programma (zie ‘Welke programma’s zijn beschikbaar’). De eigenaar stelt eisen aan de aanbieder rond scholing en licentie. Hieraan zijn kosten verbonden.  

Registratie van aanbieder in register 

Als u een gecombineerde leefstijlinterventie wilt aanbieden, dan dient u in het register van de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) te staan of de aantekening leefstijlcoach halen via een paramedisch register (NVD, KNGF of VvOCM).

Contract aanbieder/zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar beslist welk programma men voor zijn verzekerden vergoedt. Neem contact op met een zorgverzekeraar om te bespreken of men een overeenkomst met u wil sluiten. Zonder een overeenkomst kunt u geen kosten declareren. Sommige zorgverzekeraars contracteren geen individuele zorgverleners, maar sluiten alleen overeenkomsten met (huisarts-)zorgroepen.

Potentieel GLI aanbod Nederland

Potentieel GLIGecombineerde Leefstijlinterventie aanbod Nederland

Bekijk het overzichtskaartje met alle potentiële aanbieders in Nederland op de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-site Volksgezondheidenzorg.info. Of en welke aanbieders er in uw gemeente beschikbaar zijn kunt u opzoeken via de tabel geregistreerde aanbieders.

Uw interventie in het basispakket?

U overweegt uw gecombineerde leefstijlinterventie aan te bieden voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De voorwaarden die daar aan verbonden zijn, staan hieronder. Een van de voorwaarden is dat uw interventie erkend is door de onafhankelijke erkenningscommissie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarover leest u meer bij Beoordeling aanvragen.

Het basispakket van de Zorgverzekeringswet (ZvwZorgverzekeringswet ) vergoedt per 1 januari 2019, onder voorwaarden, de gecombineerde leefstijlinterventie. Om in aanmerking te komen voor vergoeding geldt dat een interventie minimaal de erkenning ‘Eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ moet hebben vanuit het erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Verder moet de interventie passen binnen de beschrijving van de gecombineerde leefstijlinterventie (zie addendum) van het Zorginstituut Nederland (ZIN)) en voldoen aan de voorwaarden van de NZaNederlandse Zorgautoriteit -beleidsregel. Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland bepalen vervolgens of een erkende gecombineerde leefstijlinterventie voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en opgenomen kan worden in de basisverzekering. Uiteindelijk beslist de zorgverzekeraar welke gecombineerde leefstijlinterventie hij voor zijn verzekerden vergoedt.

Als u uw programma wilt laten beoordelen door de erkenningscommissie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dan dient uw interventie te voldoen aan de volgende inclusiecriteria:

 • Uw interventie heeft een meerwaarde ten opzichte van al erkende gecombineerde leefstijlinterventies.
 • Er is een Nederlandse handleiding en procesevaluatie beschikbaar.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
 • De interventie is volledig ingevuld en gepubliceerd in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
 • Materialen om de interventie uit te voeren zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie is vastgesteld dat een programma erkend moet zijn op minimaal 'Eerste aanwijzingen voor effectiviteit'. Lees meer over het erkenningstraject en de werkwijze

Meer lezen over de GLI?

 • Wilt u effectief aan de slag met een gecombineerde leefstijlinterventie voor behandeling van overgewicht bij volwassen? Lees dan het Wat werkt dossier over samen effectief aan de slag in uw gemeente.
 • Op 14 oktober 2019 bespraken 90 professionals, op initiatief van Staatssecretaris Paul Blokhuis hun ervaringen met de gecombineerde leefstijlinterventie. Lees het verslag met de knelpunten en oplossingen.

Vragen?

Heeft u na deze informatie nog vragen over de gecombineerde leefstijlinterventie?

Meer info? 

Wilt u meer weten of advies over de lokale toepassing van de gecombineerde leefstijlinterventie? Mail: 

Dieuwke Schokker
  
Adviseur Kwaliteit interventies (a.i.)