alcohol drankjes

 

Alcohol is een giftige stof met potentieel schadelijke gevolgen, zowel voor de gezondheid van drinkers als voor de maatschappij. Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen daarvan. Op basis van de Wet Preventieve Gezondheid (WPGWet publieke gezondheid ) en omdat zij sinds 2013 verantwoordelijk zijn voor uitvoeringtaken van de Drank- en Horecawet (DHWDrank- en Horecawet ).

Actueel

Snel aan de slag

Werken aan effectief alcoholbeleid

 

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over alcoholgebruik. Weet welke wettelijke en beleidsmatige aanknopingspunten er zijn voor lokaal alcoholbeleid.     Cijfers en feiten
Wettelijk en beleidskader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Beleidsfocus en doelstellingen
Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Uitvoering en samenwerking
Evalueren
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Uitvoering en samenwerking

 

Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor alcoholbeleid van belang zijn: (Bestuurlijk) DraagvlakBurgerparticipatie en Gemeentelijke regie.  

Contact of vragen?

Het themadeel ‘Alcohol’ wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut. Laatste actualisatie: juli 2019. Websites waarnaar wordt verwezen zijn geraadpleegd op 1 juli 2019.