Een ketenaanpak valpreventie werkt alleen als de uiteindelijke uitvoering in orde is en de doelgroep wordt bereikt. Hieronder vindt u vier tips die hierbij helpen.

Uitvoering van een ketenaanpak valpreventie

Bekijk het stappenplan ketenaanpak valpreventie, dat uit vier concrete stappen bestaat. Van het aanstellen van een regievoerder tot  samenwerken en het vergroten van kennis van professionals.

Stel een lokale regievoerder of coördinator aan. Deze persoon creëert samenhang in de aanpak en verbindt partijen met elkaar. Daarnaast bewaakt de regievoerder de voortgang, door te zorgen dat er inzicht is in de effecten en het proces. De regievoerder signaleert tijdig knel- of verbeterpunten en stuurt bij. Voor de borging is het belangrijk dat de regievoerder voor langere periode betrokken blijft.

De implementatie van de ketenaanpak valpreventie is complex en vereist veel tijd en geld, inzet van professionals met de juiste expertise en goede afstemming tussen verschillende professionals in zorg en welzijn. Goede samenwerking versterkt de aansluiting van vraag en aanbod, en maakt een koppeling met bestaande lokale voorzieningen mogelijk. 

Planning en samenwerking tussen het gemeentelijk domein en het zorgdomein is zeer wenselijk. De volgende acties zijn aan te bevelen:
1. Probeer een team met verschillende lokale professionals en partijen in een vroeg stadium te betrekken. 
2.Breng bij de start in kaart: alle relevante stakeholders en bestaande activiteiten, initiatieven en netwerken.  Zo krijgt u inzicht in welke versnipperde activiteiten alsnog met elkaar verbonden kunnen worden. Ook ziet u zo snel wat er nog mist in het aanbod. 
3.Zet een projectgroep op, waarin de communicatie en samenwerking goed is (zogenaamde 'korte lijnen'), met goede afspraken over de samenwerking en een doorwijsstructuur. 
4.Leg uitvoerings- en financieringsafspraken vast.

Het verbeteren van kennis en expertise bij professionals is belangrijk. Dit leidt tot meer inzet op en betere kwaliteit van valpreventie en het bevordert een uniforme aanpak. Ook kan het professionals tijd besparen. Zorg voor:
•    scholing over de ketenaanpak valpreventie.
•    uitwisseling van kennis over implementatiestrategieën en de uitvoering.
•    beslissingsondersteuningstools, doorverwijsschema’s en voorlichtingsmaterialen voor ouderen.

Wat helpt bij het bereiken van de doelgroep?

Voor succesvolle valpreventie is het belangrijk dat ouderen gemotiveerd zijn. Professionals moeten op de juiste manier inspelen op motieven en weerstanden. Voor een effectief en duurzaam aanbod is van belang aan te sluiten op de beleving, behoeften en mogelijkheden van ouderen. Kernpunten hierbij zijn risicobewustzijn, eigen effectiviteitsverwachting en het wegnemen van praktische barrières. Kijk ook bij Ouderen motiveren voor valpreventie van VeiligheidNL.

Om valpreventie onder de aandacht te brengen van 65-plussers is 'Ik sta sterk' ontwikkeld. 65-plussers kunnen hun valrisico testen op hoesterkstaik.nl. Voor gemeenten is hierbij een communicatietoolkit beschikbaar. Vóór de Valpreventieweek is er landelijke publiekscommunicatie hierover. De Valpreventieweek is van 30 september tot en met 6 oktober.

Valpreventie inwoners lage SES Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus. (Sociaal-economische Status (SES) Positie die iemand inneemt in de sociale hiërarchie, gemeten aan de hand van opleiding, inkomen of beroepsstatus.) en/of migratieachtergrond

Van ouderen met een lage SES en/of migratieachtergrond is bekend dat zij gemiddeld een slechtere gezondheid hebben. Zij lopen hierdoor een hoger risico om ten val te komen dan leeftijdsgenoten met een hoge SES. Deze publicatie van Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.) en VeiligheidNL reikt werkzame elementen aan voor de praktijk om te werken aan valpreventie voor deze doelgroep.

Ondersteuningstools 

Kijk eens in de handreiking Ketenaanpak Valpreventie Hierin vindt u een stappenplan met toelichting en voorbeelden.  Ook biedt het tools zoals de valanalyse en een keuzehulp voor interventies.