U gaat werken aan gezonde en vitale ouderen in uw gemeente? Zorg dan eerst dat u een goed beeld heeft van de situatie van ouderen in uw gemeente. Door dit te noteren in een wijkgezondheidsprofiel bepaalt u daarna makkelijker wat de focus van uw beleid moet worden en welke doelen u wilt bereiken.

Wat bereikt u?

Wanneer u inzet op preventief ouderenbeleid kunt u het volgende bereiken:

 • Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen.
 • Ouderen behouden de regie over het eigen leven.
 • Minder ouderen vereenzamen.
 • Ouderen blijven langer mobiel en vallen minder.

Bij het verzamelen van gegevens kunt u denken aan de leeftijdsverdeling van de ouderen, het percentage thuiswonenden, hoe hun gezondheid is en wat hun wensen zijn t.a.v. (zelf) zorg. Deze gegevens vormen de basis van het wijkgezondheidsprofiel. Het wijkgezondheidsprofiel geeft u inzicht waar in uw wijk of gemeente de grootste behoefte aan is en zo kunt u uw doelen bepalen. Formuleer deze doelen zo realistisch mogelijk, zodat u ze nog binnen de huidige beleidsperiode kunt behalen.
 

Voorbeelden van doelen

Veel ouderen willen in hun woning en in hun wijk blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt. De woningen zijn meestal niet geschikt om oud in te worden.

Concrete doelen:

 • Alle ouderen van 65+ krijgen een keukentafelgesprek waarbij hun wensen, behoeften, problemen en al bestaande oplossingen aan de orde komen.
 • Het aantal seniorvriendelijke woningen neemt toe van x% naar x%.
 • Het aantal woningen waarin ouderen samen kunnen wonen neemt toe naar x%.
 • De infrastructuur in de wijken is zo opgezet dat dit de mobiliteit van ouderen bevordert. Dat houdt in geen losliggende stoeptegels, rollatorvriendelijke op-en afritten, veilige oversteekplaatsen en voldoende bankjes waar men uit kan rusten.
 • Elke wijk beschikt over een ruimte waar ouderen bij elkaar kunnen komen.

Hoe u kunt bijdragen in deze opgave leest u in de wijkkrant Langer thuis wonen van Vilans.

Inspiratie en trends voor woonvormen die een zekere mate van beschutting en bescherming voor ouderen bieden vindt u in het landelijke platform ZorgSaamWonen.

Eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Niet alleen door het gemis aan betekenisvolle relaties, maar ook door verlies in mobiliteit of gezondheid.

Concrete doelen:

 • Alle ouderen van 65+ krijgen een keukentafelgesprek waarbij hun wensen, behoeften, problemen en al bestaande oplossingen aan de orde komen. Ook eenzaamheid komt aan bod.
 • Zet in op een verhoging van het aantal drempelvrije en betaalbare groepsactiviteiten in de gemeente. Zorg voor diversiteit in activiteiten.
 • Vorm een lokale coalitie voor de aanpak van eenzaamheid. Het landelijke programma Een tegen eenzaamheid laat zien hoe gemeenten dit lokaal kunnen aanpakken.

In het Wat werkt-dossier voor eenzaamheid  van Movisie Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken (Landelijk Kennisinstituut Sociale Vraagstukken ) leest u hoe u als gemeente aan de slag kunt bij het verminderen van eenzaamheid.

In het E-magazine Versterking aanpak eenzaamheid (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie), 2022) vindt u veel tips, informatie en ervaringen m.b.t. de aanpak van eenzaamheid.

Ouderen kunnen door meerdere oorzaken minder vitaal zijn. Voor een deel van deze oorzaken kunt u preventief beleid voeren.

Concrete doelen:

 • Het aantal ouderen dat overmatig alcohol gebruikt neemt af van x% naar x%
 • Het aantal ouderen met overgewicht in de gemeente neemt af van x% naar x%
 • Het aantal valincidenten in de gemeente neemt af van x% naar x%.

U vindt concrete informatie over wat wel en niet werkt in de diverse Wat werkt dossiers: Wat werkt dossier alcoholpreventie en ouderen, Wat werkt dossier ouderen en bewegen en het dossier Wat werkt bij valpreventie.

Gebruik de ouderenmonitor om zicht te krijgen op kwetsbare thuiswonende ouderen in uw gemeente en organiseer keukentafelgesprekken met de ouderen om hen te betrekken. 

Concrete doelen:

 • De gemeente creëert een centraal coördinatiepunt vroegopsporing waarmee ze voorkomt dat organisaties langs elkaar heen werken en stimuleert dat activiteiten op elkaar zijn afgestemd.
 • De gemeente biedt een mix van toegankelijke en betaalbare sociale en fysieke interventies aan alle ouderen in de gemeente. Het aantal oudere deelnemers neemt toe van x naar x.